IN.272.6.2019 - Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Sanok w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Sanok w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

adres skrzynki epuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej w dalszej części niniejszej Specyfikacji „ustawą”.

2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Sanok w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Zamówienie dotyczy projektu pn.: ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Nr projektu RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV:

Nazwa:

71.35.50.00-1

Usługi pomiarowe

71.35.43.00-7

Usługi badań katastralnych

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Sanok w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) podzielona na 2 części.

Część 1 – modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Czerteż, Jurowce, Lalin, Sanoczek położonych w gm. Sanok, powiat Sanocki, województwo podkarpackie

Część 2 – modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Dobra, Wujskie, Załuż położonych w gm. Sanok, powiat Sanocki, województwo podkarpackie

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

1.1. Ofertę należy złożyć w sposób przewidziany w rozdz. VII SIWZ.

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2019 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2019 r., o godz. 11:00, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, kod pocztowy: 38-500, ul. Rynek 1 – pok. nr 57.

2.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988