IN.272.6.2018 - Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim – etap I”, realizowane w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1564 z późn. zm.), zwanej w dalszej części niniejszej Specyfikacji „ustawą”.

2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (tj.: wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 euro).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim – etap I”, realizowane w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Zamówienie dotyczy projektu pn.: ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Nr projektu RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV:

Nazwa:

71.35.50.00-1

Usługi pomiarowe

71.35.43.00-7

Usługi badań katastralnych

2. Określenie przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim – etap I”, realizowane w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) podzielona na 5 części.

Część - 1 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Balnica, Maniów, Mików, Osławica, Szczerbanówka, Turzańsk, Wisłok Wielki, Zubeńsko, położonych w gm. Komańcza, powiat Sanocki, województwo podkarpackie.

Część - 2 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Choceń, Kalnica, Kamionki, Sukowate, Zawadka Morochowska, położonych w gm. Zagórz, powiat Sanocki, województwo podkarpackie.

Część - 3 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Czerteż, Dobra, Jurowce, Lalin, Sanoczek, Wujskie, Załuż, położonych w gm. Sanok, powiat Sanocki, województwo podkarpackie.

Część - 4 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Wola Krecowska, położonych w gm. Tyrawa Wołoska, powiat Sanocki, województwo podkarpackie.

Część - 5 Wykonanie operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Bażanówka, położonego w gm. Zarszyn, powiat Sanocki, województwo podkarpackie.

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB - w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

- granic obrębów ewidencyjnych,

- działek ewidencyjnych, w tym protokolarnego ustalenia granic w terenach zabudowanych,

- użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) budynków,

c) obiektów trwale związanych z budynkami,

d) nieruchomości lokalowych,

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń..

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne – stanowiące

Zał. do SIWZ; Uwaga:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Część - 1 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Balnica, Maniów, Mików, Osławica, Szczerbanówka, Turzańsk, Wisłok Wielki, Zubeńsko, położonych w gm. Komańcza, powiat Sanocki, województwo podkarpackie – w terminie do dnia 19.11.2018 r.

Część - 2 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Choceń, Kalnica, Kamionki, Sukowate, Zawadka Morochowska, położonych w gm. Zagórz, powiat Sanocki, województwo podkarpackie – w terminie do dnia 19.11.2018 r.

Część - 3 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Czerteż, Dobra, Jurowce, Lalin, Sanoczek, Wujskie, Załuż, położonych w gm. Sanok, powiat Sanocki, województwo podkarpackie – w terminie do dnia 03.12.2018 r.

Część - 4 Wykonanie operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Wola Krecowska, położonych w gm. Tyrawa Wołoska, powiat Sanocki, województwo podkarpackie – w terminie do dnia 03.12.2018 r.

Część - 5 Wykonanie operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Bażanówka, położonego w gm. Zarszyn, powiat Sanocki, województwo podkarpackie – w terminie do dnia 05.11.2018 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium dla poszczególnych części zamówienia w kwocie:

Część - 1 10 000,00 zł

Część - 2 3 000,00 zł

Część - 3 20 000,00 zł

Część - 4 10 000,00 zł

Część - 5 5 000,00 zł

2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

1) W pieniądzu;

2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) W gwarancjach bankowych;

4) W gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.).

6) Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 2-5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą (60 dni od ostatecznego terminu składania ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku

Nr: 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego :

ul. Rynek1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988