IN.272.6.2017 Przebudowa budynków Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku.

Przebudowa budynków Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku.

IN.272.6.2017


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynków Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności przebudowę pomieszczeń internatów w zakresie ciągów komunikacyjnych, łazienek oraz pomieszczeń mieszkalnych, likwidację barier architektonicznych, modernizację instalacji wod-kan, elektrycznej, rozbudowę sieci logicznej oraz monitoringu. Przebudową objęte są następujące budynki w Sanoku:

a) Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Stróżowskiej 15;

b) Zespół Szkół Nr 4 (obecny ZS Nr 5) przy ul. Sadowej 21;

Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część 1: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

Część 2: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia tj. na część 1 zamówienia lub na część 2 zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.

Roboty budowlane, będą wykonywane w budynkach czynnych, przy ruchu ciągłym, dlatego konieczne będzie uzgodnienie czasu i terminu wykonywania prac z użytkownikiem obiektów. Wszystkie roboty objęte zamówieniem należy przeprowadzić w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie zajęć dydaktycznych i zapewnione było całkowite bezpieczeństwo uczniom, pracownikom szkoły i osobom postronnym. Prace szczególnie uciążliwe muszą być wykonywane po godz. 15:30. Za prace szczególnie uciążliwe uważa się prace związane z wierceniem, przewiercaniem, kuciem, wibrowaniem terenu i podłoża, tzn. prace oddziaływujące na otoczenie i na przebywające osoby tj. hałas, zapylenie.

Ze względu na planowane równoległe ogłoszenie postępowania przetargowego na modernizację energetyczną budynku, obejmującą robotami również pomieszczenia internatu ZS 4 Zamawiający informuje, że w okresie trwania robót Wykonawca będzie zobowiązany udostępnić i skoordynować roboty w tej części budynku.

3.2 Opis części zamówienia:

3.2.1 Część 1: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie:

a) ) wykonanie przebudowy istniejących pomieszczeń internatu na poziomie parteru i I piętra: wykonanie otworów drzwiowych, dodatkowych pionów wentylacyjnych,

b) wykonanie przebudowy istniejących pomieszczeń sanitarnych internatu: prace rozbiórkowe ścianek działowych okładzin i drzwi, wykonanie nowej aranżacji: ułożenie tynków, okładzin,

c) wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż armatury sanitarnej,

d) budowa od strony południowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

e) wydzielenie pożarowej części budynku mieszczącej internat od pozostałej części szkoły drzwiami pożarowymi,

f) wykonanie schodów ewakuacyjnych.,

3.2.2 Część 2: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku.

Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie:

a) przebudowy wejścia do internatu,

b) przebudowy pomieszczeń internatu,

c) uzupełnienia tynków, okładzin i malowania,

d) nadproży w miejscach projektowanych otworów drzwiowych,

e) wymiany stolarki drzwiowej,

f) przebudowę instalacji hydrantowej,

g) wykonanie instalacji elektrycznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji, zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz w załączonych dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących odpowiednio załączniki Nr 8 i Nr 9 do niniejszej SIWZ. Dołączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 10 do SIWZ) mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.


3.3 CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej


Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

- do dnia15 września 2017 r. – dotyczy części 1,

- do dnia 18 sierpnia 2017 r. – dotyczy części 2,

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godz. 10.30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

WAŻNE! Dokumentacja dot. branży elektrycznej zawiera szerszy zakres robót dlatego należy wyceniać zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarach robót elektrycznych.


Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988