IN.272.5.2017 Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.plModernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21

IN.272.5.2017

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21”.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności docieplenie budynku, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wymianę instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w zakresie wynikającym z przeprowadzanych audytów energetycznych.

Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie:

a) docieplenia ścian budynku metodą lekką mokrą wraz z robotami towarzyszącymi,

b) izolacji ścian fundamentowych i ocieplenie cokołu,

c) demontaż i odtworzenie opaski z kostki betonowej,

d) docieplenia stropodachów budynku,

e) wymiana stolarki drzwiowej,

f) wymiany instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne,

g) modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

h) wymiany obróbek blacharskich dachu, wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych,

i) wykonanie instalacji wentylacji sali gimnastycznej.


Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.


Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 6 października 2017 r.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty , które wpłyną do Zamawiającego do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 08.30 na adres wskazany wyżej

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988