IN.272.5.2015 Opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok - Dobra w m. Dębna” KDO 18-17-110-wr 5, opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabiliz

Opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok - Dobra w m. Dębna” KDO 18-17-110-wr 5, opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2222 R Sanok – Liszna w m. Liszna” KDO 18-17-052-wr 4”.

CPV 71351910-5, 71320000-7, 71332000-4

IN.272.5.2015

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna” KDO 18-17-110-wr 5, opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2222 R Sanok – Liszna w m. Liszna” KDO 18-17-052-wr 4”, w zakresie zgodnym z kartą dokumentacyjną osuwiska wykonaną przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki, 31-560 Kraków ul. Skrzatów 1 oraz dokumentacją geologiczno – inżynierską, stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji. Załączniki dostępne są na stronie: http://powiatsanok.nazwa.pl/pliki/zp/sanok.zip

Zakres zamówienia obejmuje:

1) wykonanie mapy do celów projektowych + wersja elektroniczna w formacie dwg lub dxf,,

2) opracowanie koncepcji technicznej uzgodnionej z Zamawiającym,

3) wykonanie dodatkowych badań geologicznych w osi drogi powiatowej w m. Dębna,

4) obliczenia stateczności skarp z uzgodnieniem w PIG,

5) w razie konieczności uzyskanie decyzji środowiskowej z uwzględnieniem lokalizacji w obszarze chronionym,

6) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

7) w razie konieczności uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazu robót w strefie zalewowej rzeki San,

8) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (wszystkie branże) stabilizacji osuwiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi (w tym projekty branżowe przebudowy urządzeń obcych) wg potrzeb wraz z wymaganymi prawem decyzjami, raportami, uzgodnieniami (w tym PIG) i zgłoszeniami, uzyskaniem przez Wykonawcę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgód wszystkich właścicieli i posiadaczy nieruchomości objętych przedsięwzięciem – 5 egz. + wersja elektroniczna,

9) przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV – 2 egz. + wersja elektroniczna,

10) kosztorys inwestorski – 2 egz. + wersja elektroniczna wraz z aktualizacją do 3 lat od pozytywnego odbioru przedmiotu umowy,

11) szczegółowe specyfikacje techniczne – 3 egz. + wersja elektroniczna,

12) uzupełniony wniosek do uzyskania pozwolenia na budowę,

13) Pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji (do 50 pobytów na budowie na wezwanie wykonawcy robót bądź inwestora).

Dla projektu budowlanego Wykonawca uzyska pozytywną opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” oraz uzgodnienie Państwowego Instytutu Geologicznego.

Wykonawca uzgodni dokumentację projektową z Zamawiającym oraz będzie dokonywał bieżącej sprawozdawczości z postępu realizacji zamówienia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem, opracowaniem materiałów, dokumentów oraz pełnieniem czynności określonych w pkt. od 1) – 11) powyżej.

3.1. Dokumentacja powinna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami a w szczególności:

1) ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163 poz. 981 z późn. zm.),

2) ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z późn. zm.

3) ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 nr 25, poz. 150 z późn. zm.

4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696),

5) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz.U. z 2011 r. nr 291 poz. 1714),

6) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. z 2007 r. nr 121 poz. 840),

7) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462);

8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.);

9) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389);

10) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz. 133);

11) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984 ) z późn. zm.;

12) wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych dot. dofinansowania zadań Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa. W związku z tym zaleca się wykorzystanie „Instrukcji i opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” – Warszawa 2008, przygotowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem w ramach środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.2. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

3.4. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3.5. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 9 grudnia 2015 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku:

38-500 Sanok

ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

Termin: 07.04.2015 r., godz. 08.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2015 r. o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego ( pok. Nr 57).

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988