IN.272.42.2019 - Dostawa 42 kompletów odzieży roboczej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku


IN.272.1.42.2019 Sanok, 28.08.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 42 kompletów odzieży roboczej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2
w Sanoku ul. Stróżowska 15, w ramach projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

II. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).
Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą 42 kompletów odzieży ochronnej / roboczej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku ul. Stróżowska 15, odbywających staż/praktykę zawodową, której szczegółowy opis oraz ilość została określona w specyfikacji zamówienia.

III. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego tj. – Powiat Sanocki, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok lub telefonicznie pod numerem telefonu 13 46 52 942

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

1. Bartosz Mrugała – tel; 13 46 52 942, e-mail: zp@powiat-sanok.pl

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – 4 dni od dnia podpisania umowy.

V. Specyfikacja zamówienia

Dostawa 42 kompletów odzieży roboczej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2.

Wymagania dotyczące dostawy odzieży roboczej i ochronnej:

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wolnej od wad fizycznych odzieży ochronnej.

b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania obowiązujących norm.

c) Zamawiający oczekuje wysokiej, jakości odzieży.

d) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości lub niezgodne z ustalonymi rozmiarami.

e) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji jakości na oferowany towar.

f) Dowóz zamawianej odzieży do siedziby szkoły odbywał się będzie na koszt Wykonawcy.

g) Rozmiar odzieży i obuwia będzie zgodny z danymi przekazanymi przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis:


Lp.

Nazwa wyposażenia / sprzętu

Wymagane minimalne parametry techniczne (minimalne rozmiary)

(dopuszczalne odpowiedniki o zbliżonych lub lepszych parametrach)

Ilość sztuk


Odzież robocza

W skład zestawu wchodzą:

  1. Spodnie robocze:

Materiał, min.:

· gramatura 270 g / m2

· poliester - 65 %

· bawełna – 35 %

Dodatki wzmacniające z materiału odpornego na ścieranie i rozerwanie.

Boczne i tylne kieszenie zapinane na rzep, miejsca na nakolanniki, z przodu spodni duża kieszeń zapinana na rzep, dwie dodatkowo naszyte kieszenie, kieszonka na nożyk i miarkę.

Możliwość regulacji na szelkach

  1. Obuwie (z noskami ochronnymi)
  2. Koszula flanelowa
  3. Koszulka z krótkim rękawem

INFORMACJA NA TEMAT ROZMIARU – zostanie uzgodniona przed dokonaniem dostawy

42

VI. Opis kryteriów oceny oferty

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium cena 100% .

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika do zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertę należy opracować w języku polskim.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Sposób złożenia oferty:

Oferty można składać do 2 września 2019 roku do godziny 12:00 w formie elektronicznej na adres
e-mail:
zp@powiat-sanok.pl lub w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego:
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Oferta w powinna być złożona na prawidłowo wypełnionym formularzu (załącznik nr 1)
w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: Oferta na dostawą odzieży roboczej.


W przypadku przesłania oferty drogą e-mailową w temacie należy napisać Oferta na dostawą odzieży roboczej.

IX. Załączniki

Wzór formularza ofertowego

X. Inne informacje:

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający
wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych.

XI. Zastrzeżenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a) do nie wyłonienia żadnego z oferentów bez podawania uzasadnienia.

b) do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu identycznych ofert.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988