In.272.4.205 - Doposażenie pracowni w zespołach szkół nr 2, 4 i 5, w ramach projektu systemowego pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców, WND-POKL.09.02.00-001/12 dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Przedmiot zamówienia:

„Doposażenie pracowni w zespołach szkół nr 2, 4 i 5, w ramach projektu systemowego pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców, WND-POKL.09.02.00-001/12 dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX, działanie 9.2.”

CPV - 30213000-5 ,

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

IN.272.4.2015

Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Numer postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

IN.272.4.2015

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. ) zwanej w dalszej części Specyfikacji „ustawą”.

Opis przedmiotu zamówienia.

„Doposażenie pracowni w zespołach szkół nr 2, 4 i 5, w ramach projektu systemowego pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców, WND-POKL.09.02.00-001/12 dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX, działanie 9.2.”

Kody CPV:

30213000-5 Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

Zamówienie obejmuje dostawę trzech kas fiskalnych wraz kompatybilną z nimi jedną szufladą aktywną. Spełniających poniższe minimalne parametry. Kasa fiskalna będąca zaawansowanym technologicznie produktem, przeznaczonym dla niewielkich punktów sprzedaży. Kasa ma umożliwiać: ustalenie waluty głównej, w jakiej prowadzona jest sprzedaż, możliwość jej zmiany z wyprzedzeniem na inną (zmiana waluty) oraz informacyjnego drukowania przeliczenia wartości paragonu z waluty głównej na dowolną walutę pod paragonem fiskalnym wraz z przelicznikiem i wydaną resztą. Kasa współpracuje z komputerem, pozwala na podłączenie czytnika kodów kreskowych, elektronicznej wagi kalkulacyjnej czy terminala płatniczego. Steruje szufladą na pieniądze. Liczba towarów: 3000, Liczba stawek: PTU: 7, Liczba grup towarowych: 42, Liczba kasjerów: 8, Rabaty/narzuty: tak, kwotowe, procentowe, na pozycje, na paragon, Ilość Opakowań: 64, Nazwa towaru: 18 znaków. Mechanizm drukujący: termiczny, Szerokość papieru 28 mm, Klawiatura: alfanumeryczna 19 klawiszy, 2 wyświetlacze LCD 2 x 16 znaków , podświetlany, niebieski, Kompatybilną z kasami szufladę średnią aktywną podłączoną do kasy i sterowaną sygnałem logicznym ze złącza RS232 (RJ45), zasilaną zasilaczem kasy.

Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 14 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku:

38-500 Sanok ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

Termin: 07.04.2015 r. godz. 10.00

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.

2) Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2015 r. o godz. 10.30. w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40). Otwarcie ofert jest jawne.

b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

c) Podczas otwarcia ofert podane będą: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

d) informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym wyłącznie na ich wniosek.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988