IN.272.30.2017 - Dostawa materiałów do realizacji kursów dla uczniów ZS nr 1 w Sanoku

IN.272.30.2017

Sanok, 2017-10-23

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.:Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę materiałów do realizacji kursów dla uczniów ZS nr 1 w Sanoku, opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 31.10.2017 r.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Wybór dostawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.


Załącznik nr 1 - Opis warunków zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa materiałów do realizacji kursów dla uczniów ZS nr 1 w Sanoku opisanych w załączniku nr 3 szczegółowy wykaz materiałów do realizacji kursów dla uczniów ZS nr 1 w Sanoku.

Materiały i narzędzia posłużą do realizacji następujących kursów:

- specjalista do spraw dietetyki

- organizator imprez okolicznościowych, turystycznych i czasu wolnego

- menadżer imprez masowych

- obsługa osoby publicznej

- specjalista ds. rachunkowości i podatków.

CPV - 22111000-1– Podręczniki szkolne

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

2. Miejsce dostawy.

Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku

ul. Jana III Sobieskiego 23, 38-500 Sanok

3. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w termin do 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części:

Część 1 – Podręczniki

Część 2 – Pomoce dydaktyczne

Część 3 – Różny sprzęt i materiały biurowe

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl do 31.10.2017 r.

6. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty w szczególności związane z transportem, należności publiczno – prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988