IN.272.3.2015 Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa od km 0+390 do km 5+030 oraz od km 6+350 do km 6+600.

IN.272.3.2015 Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa od km 0+390 do km 5+030 oraz od km 6+350 do km 6+600.

CPV 45233140-2, 45233222-1

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa od km 0+390 do km 5+030 oraz od km 6+350 do km 6+600, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Projektowana przebudowa drogi jest typową inwestycją liniową o charakterze poprawy istniejącego obiektu bez zmiany charakterystycznych wymiarów i powierzchni. Zgodnie z dokumentacją techniczną przebudowę zaprojektowano w istniejącym pasie drogowym, w obecnym przebiegu drogi, o szerokości 5 m. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonane m.in. oznakowanie robót drogowych, wyznaczenie geodezyjne punktów charakterystycznych jezdni i chodnika. Oczyszczona zostanie istniejąca nawierzchnia bitumiczna
z wyrównaniem istniejącej warstwy bitumicznej oraz uzupełnieniem warstwy podbudowy o gr. 15cm kruszywem łamanym. Na całym projektowanym odcinku zostanie wykonana nowa jezdnia,
w technologii wielowarstwowej, o następującej konstrukcji:

- odcinek od km 0+390 do km 5+030

Ø warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,

Ø warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o grubości średniej 3 cm,

- odcinek od km 6+350 do km 6+600

Ø warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,

Ø warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,

Ø warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości średniej 15 cm

W ramach prac objętych zadaniem planuje się wykonanie: skropienia istniejącej nawierzchni bitumicznej asfaltem, uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy, a w miejscach o szczególnie dużej amplitudzie skoleinowania – frezowanie powierzchniowe. Następnie wyrównanie istniejącej podbudowy z dodatkowym ułożeniem warstwy podbudowy z masy mineralno-bitumiczną grubości 4cm po zagęszczeniu w celu wzmocnienia poszerzeń na łukach i chodniku; ułożenie 4cm warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej o szerokości 5m w miejsce zniszczonej warstwy z uzyskaniem normatywnych spadków poprzecznych 2% na prostych i 3 % na łukach; wykonanie utwardzenia poboczy 8cm warstwą kruszywa łamanego, o dużym współczynniku zagęszczania i szerokości 0,75 m obustronnie, z nadaniem spadku 5% od nawierzchni; wykonanie warstwy dolnej podbudowy na zjazdach (70 szt.).

Ponadto w km 4+610 do km 4+690 zaprojektowano chodnik w obrzeżu betonowym 30x8cm, z układem powierzchniowego odwodnienia w postaci korytek ściekowych, o następującej konstrukcji:

W istniejącym układzie odwodnienia zaprojektowano oczyszczenie rowów na długości 7800m wraz
z wyprofilowaniem dna i skarp oraz oczyszczenie części przelotowych przepustów o długości łącznej 90m.

Przebudowa nie obejmuje robót w obrębie obiektów mostowych.

W ramach oznakowania drogi wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu zaprojektowano montaż 18 szt. znaków drogowych, barier energochłonnych i malowanie poziome.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z projektantem oraz inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2015 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2015 r. o godz. 08:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2015 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)