IN.272.25.2017 - Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu: Diagnostyki pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa, w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”

IN.272.25.2017

ZAMAWIAJACY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu: Diagnostyki pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa, w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Zatwierdzam

…………….…………........................................

(data i podpis)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Powiat Sanocki zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., na świadczenie usługi przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku:

- Diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego,

1.2. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

1.3. Użyte terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Powiat Sanocki.

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Ogłoszenia.

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 Ogłoszenia.

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.4. Dane Zamawiającego:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Znak Postępowania: IN.272.25.2017

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się w/w znakiem.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych 3-semestralnych dla 1 osoby na kierunku Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa.

Program studiów musi obejmować, minimum 350 godzin zajęć dydaktycznych o poniższym zakresie merytorycznym:

- Ustawy i rozporządzenia dotyczące badań technicznych pojazdów

- Okresowe badania techniczne samochodów

- Rodzaje badań technicznych pojazdów, dokumentacja, wzory zaświadczeń

- Dopuszczenie do ruchu pojazdów zabytkowych oraz pojazdów bez homologacji

- Szkolenie specjalistyczne autobusu 100km/h

- Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych pojazdów ADR

- Szkolenie specjalistyczne LPG

- Tachografy cyfrowe i analogowe oraz ograniczniki prędkości

- Hałas w stacjach kontroli pojazdów i jego badania

- Budowa samochodu

- Podstawowe zasady oceny układów i zespołów pojazdów

- Mechanika samochodowa

- Badania ruchowe

- Elektroniczne układy sterowania w samochodach

- Mechatronika samochodowa

- Badania ruchowe

- Elektroniczne układy sterowania w samochodach

- Materiały eksploatacyjne

- Policyjno- prawne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego

- Powypadkowe badania stanu technicznego pojazdów

- Opieka medyczna i profilaktyczna - kurs pierwszej pomocy

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Zamawiający zastrzega sobie, że studia muszą się odbyć w ośrodku oddalonym nie więcej niż 300 km od Sanoka.

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie opłaty łącznie z opłatą za wydanie Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.

Termin wykonania zamówienia musi zawierać się w przedziale od dnia podpisania umowy do 31 maja 2019 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do organizacji studiów podyplomowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.)

5. LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W OFERCIE

5.1 Wykonawca składa wypełniony formularz Oferty, zgodny z zał. nr 1;

5.2 Wykonawca składa oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez niego za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wskazanych w pkt. 4 ogłoszenia o zamówieniu

6. INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU Z EFS.

Zamówienie jest współfinansowane z EFS.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (email zp@powat-sanok.pl ), faksem (nr faksu 13 46 52 988) lub pisemnie.

7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty.

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wyznaczonym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Bartosz Mrugała, nr telefonu 13 46 52 942, e-mail zp@powiat-sanok.pl .

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 Ogłoszenia.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

10.3 Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym w następujący sposób: OFERTA IN.272.25.2017

3.1 Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu: Diagnostyki pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa, w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” – nie otwierać przed dniem 4 października 2017 roku, do godz. 1230”.

3.2 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

4.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1200 do dnia 4 października 2017 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4.2 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 1230 w dniu 4 października 2017 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.3 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

5. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

5.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kalkulacji własnej.

5.2 Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, wynikające z wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.

5.3 Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za właściwa cenę podaną słownie.

5.4 Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w ofercie musi już uwzględnić ich wartość w ostatecznej cenie oferty.

5.5 Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.

5.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

Kryterium oceny ofert – cena 100 |%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu.

7. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

7.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem.

7.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy w terminie wyznaczonym prze Wykonawcę.

7.3 Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-sanok.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na wskazanej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia

8. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988