IN.272.2.2018 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IN.272.2.2018.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.

Niniejsze zamówienie jest elementem zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość szacunkowa ustalona została powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 5 części asortymentowych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 5 części:

Część I Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa - instalacja elektryczna z komputerem

Część II Wyposażenie, narzędzia, akcesoria elektryczne

Część III Podręczniki

Część IV Mapy atlasy

Część V Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa - stanowisko demonstracyjne systemu zintegrowanego do demonstracji funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania (zwanego dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV:

Część I Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa - - instalacja elektryczna z komputerem

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Część II Wyposażenie, narzędzia, akcesoria elektryczne

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

Część III Podręczniki

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 22111000-1 - Podręczniki szkolne

Część IV Mapy, atlasy

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 22114000-2 - Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki

Część V Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa - Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa - stanowisko demonstracyjne systemu zintegrowanego do demonstracji funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin składania ofert upływa w dniu 26.01.2018 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2018 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Otwarcie ofert jest jawne.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988