IN.272.2.2017 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 12 części asortymentowych, w ramach projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 12 części asortymentowych, w ramach projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IN.272.2.2017.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.

Niniejsze zamówienie jest elementem zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość szacunkowa ustalona została powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 12 części asortymentowych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 12 części:

Część I Wyposażenie, sprzęt, naczynia, przybory gastronomiczne

Część II Wyposażenie, sprzęt, medyczno-dietetyczny

Część III Sprzęt komputerowy, telefoniczny, fiskalny, oprogramowanie

Część IV Meble

Część V Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa

Część VI Urządzenia i akcesoria teleinformatyczne i sieciowe

Część VII Narzędzia pomiarowe, murarskie i tynkarskie

Część VIII Wyposażenie, narzędzia, akcesoria elektryczne

Część IX Podręczniki, atlasy, albumy

Część X Akcesoria fryzjerskie

Część XI Akcesoria, wyposażenie, fotograficzne

Część XII Zestawy chemiczne

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania (zwanego dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV:

Część I Wyposażenie, sprzęt, naczynia, przybory gastronomiczne

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 39221000-7 - Sprzęt kuchenny

Część II Wyposażenie, sprzęt, medyczno-dietetyczny

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 33100000-1 - Urządzenia medyczne

Część III Sprzęt komputerowy, telefoniczny, fiskalny, oprogramowanie

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

CPV - 30142000-6 - Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

CPV - 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Część IV Meble

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 39121100-7 – Biurka

CPV - 39113100-8 – Fotele

Część V Urządzenia diagnostyczne - mechanika samochodowa

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Część VI Urządzenia i akcesoria teleinformatyczne i sieciowe

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

Część VII Narzędzia pomiarowe, murarskie i tynkarskie

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 38300000-8 - Przyrządy do pomiaru

CPV - 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

Część VIII Wyposażenie, narzędzia, akcesoria elektryczne

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

Część IX Podręczniki, atlasy, albumy

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 22111000-1 - Podręczniki szkolne

CPV - 22114000-2 - Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki

Część X Akcesoria fryzjerskie

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 39712200-8 - Urządzenia fryzjerskie

Część XI Akcesoria, wyposażenie, fotograficzne

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

Część XII Zestawy chemiczne

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

CPV - 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2017 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2017 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Otwarcie ofert jest jawne.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988