IN.272.2.2015 - Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych.


„Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych.”

IN.272.2.2015

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.); cyt. dalej jako: Pzp.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OPIS:

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych

Rodzaj zamówienia: dostawa

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sprzedaży i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego oraz jednostek podległych artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów. Szczegółowy opis asortymentu został zawarty w załączniku nr 6 - Szczegółowy wykaz asortymentu.

Uwaga - materiały eksploatacyjne - toner do drukarki Lexmark E 120 będą wykorzystywane do wydruku tymczasowych dowodów rejestracyjnych na blankietach dostarczanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Zamawiający wymaga by materiały te gwarantowały prawidłowy i trwały wydruk na wskazanych blankietach.

Do każdego rodzaju dostarczonego asortymentu (składającego się na przedmiot zamówienia) powinna być dołączona informacja określająca rodzaj artykułu, jego parametry, ilość oraz nazwę i producenta.

Przedmiot zamówienia w odniesieniu do artykułów biurowych musi być fabrycznie nowy, zdatny do użytku tj. posiadać właściwości użytkowe posiadać etykiety w języku polskim. Artykuły biurowe i eksploatacyjne muszą posiadać aktualne okresy ważności, minimum 12‑miesięczne licząc od daty dostawy a nie produkcji (nie dotyczy materiałów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania).

W przypadku dostawy wadliwych artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych tj. nie spełniających wymogów określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wymiany dostarczonego asortymentu na swój koszt i dostawy asortymentu zgodnego z wymaganiami określonymi w SIWZ.

W przypadku awarii urządzenia/drukarki spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów równoważnych lub regenerowanych:

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia /drukarki. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy.

W przypadku trwałego uszkodzenia ograniczającego lub uniemożliwiającego użytkowanie urządzenia / drukarki spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów równoważnych lub regenerowanych, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia/drukarki na ten sam produkt lub w przypadku braku na rynku tego typu urządzenia /drukarki – do wymiany na urządzenie /drukarkę o parametrach nie gorszych niż trwale uszkodzone urządzenie/ drukarka, po uprzedniej akceptacji modelu przez Zamawiającego.

W przypadku utraty gwarancji producenta urządzenia /drukarki na skutek awarii tego urządzenia/drukarki wynikłej ze stosowania materiału równoważnego lub regenerowanego, w ramach rekompensaty Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta za pozostały okres udzielonej gwarancji, bez zmiany jej warunków.

Jeżeli wymieniony w ramach reklamacji materiał równoważny lub regenerowany nadal będzie wykazywał wady, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach obowiązującej umowy materiału oryginalnego producenta urządzenia/drukarki po cenie umownej dla wadliwego materiału równoważnego.

Dostawa przedmiotu zamówienia do jednostek wymienionych w pkt. II.1.7) odbywać się będzie na koszt wykonawcy po uprzednim złożeniu zamówienia przez Zamawiającego oraz zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż pierwsza dostawa odbędzie się w terminie do 4 dni od dnia podpisania umowy a w przypadku Starostwa Powiatowego w Sanoku pierwsza dostawa nastąpi po 15 maja 2015 r. Dostawa nastąpi w ciągu 48 godzin od złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienie składane będzie telefonicznie, faxem lub emailem.

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje transport oraz rozładunek z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia.

Reklamacje dostarczonego przedmiotu zamówienia :

– Wykonawca zobowiązany jest do:

a) odbioru reklamowanego towaru z siedziby Zamawiającego na swój koszt w czasie 36 godzin od chwili złożenia reklamacji ,

b) dostarczenia pełnowartościowego towaru w miejsce reklamowanego towaru w terminie 48 godzin. od chwili przyjęcia reklamacji..

Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych - Wykonawca powinien zapewnić nieodpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych odbywać się będzie na koszt Wykonawcy z siedziby Zamawiającego w ciągu 96 godzin od złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia z obowiązkiem wystawienia dokumentu potwierdzającego odbiór zużytych materiałów.

UWAGA - Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, że złoży zamówienie (sumaryczne) w wymiarze co najmniej 60 % wartości zamówienia. Wykorzystanie opcji na pozostałe 40 % wartości zamówienia będzie uzależnione od zapotrzebowania w okresie trwania zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 30197644-2, 30199230-1, 30199500-5, 22851000-0, 30192000-1, 30192112-9, 30192113-6, 30237380-6

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dostawy w partiach do siedziby zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy według potrzeb określanych w zamówieniu złożonym w formie telefonicznej, faksu, lub drogą elektroniczną. Dostawa w/w artykułów w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego zamówienia z zastrzeżeniem, iż pierwsza dostawa odbędzie się w terminie do 4 dni od dnia podpisania umowy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

2. Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2015r. o godz. 10:30
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.03.2015r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (pok. 40, III piętro)

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty będą otwierane w kolejności ich składania w siedzibie Zamawiającego. Kolejność złożenia potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej.

6. Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji przetargowej podaje: nazwę firmy, adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz inne informacje przewidziane w art. 86 ust.4 Ustawy Pzp.

7. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione na wniosek.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988