IN.272.19.2019 - Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych.”

IN.272.19.2019

Zamawiającym jest:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług i dostaw lub robót budowlanych.

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych oraz fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30192000-1 Wyroby biurowe

30197644-2 Papier kserograficzny

30199230-1 Koperty

30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

22851000-0 Skoroszyty

30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30192113-6 Wkłady drukujące

30237380-6 CD-ROM-y

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sprzedaży i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego oraz jednostek podległych artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów. Szczegółowy opis asortymentu został zawarty w załączniku nr 1a i 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia..

Wykaz jednostek Powiatu Sanockiego, do których realizowana będzie dostawa (miejsce realizacji zamówienia):

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!!

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2019 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w pkt 8.1, należy uwzględnić fakt objęcia budynku, w którym należy złożyć ofertę, systemem kontroli dostępu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie w siedzibie Zamawiającego (pok. 57, parter starszej części budynku).

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988