IN.272.19.2017 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Strona internetowa:

E-mail:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Czas urzędowania:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30

Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części:

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:

· od kradzieży z włamaniem i rabunku,

· przedmiotów szklanych od stłuczenia,

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Sanockiego. Zakres zamówienia obejmuje:

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

4) ubezpieczenie Assistance,

5) ubezpieczenie Zielona Karta.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66510000-8 (usługi ubezpieczeniowe), 66515100 – 4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400 – 7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000 – 3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400 – 4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000 – 0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516100 – 1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66514110 – 0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100 – 3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia 14.07.2017 r. do dnia 13.07.2019 r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku), osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 03.07.2017 r. o godz. 10 30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2017 r. o godz.: 11 00 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, pokój nr 57 (parter).

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988