IN.272.16.2017 Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku

Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku

IN.272.16.2017

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3.3 Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody numeryczne Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności przebudowę pomieszczeń internatu w zakresie ciągów komunikacyjnych, łazienek oraz pomieszczeń mieszkalnych, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji hydrantowej, elektrycznej, rozbudowę sieci logicznej oraz monitoringu.

Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Roboty budowlane, będą wykonywane w budynku czynnym, dlatego konieczne będzie uzgodnienie czasu i terminu wykonywania prac z użytkownikiem obieku – Dyrekcją szkoły. Wszystkie roboty objęte zamówieniem należy przeprowadzić w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie zajęć dydaktycznych i zapewnione było całkowite bezpieczeństwo uczniom, pracownikom szkoły i osobom postronnym. Prace szczególnie uciążliwe muszą być wykonywane po godz. 15:30. Za prace szczególnie uciążliwe uważa się prace związane z wierceniem, przewiercaniem, kuciem, wibrowaniem terenu i podłoża, tzn. prace oddziaływujące na otoczenie i na przebywające osoby tj. hałas, zapylenie.

Ze względu na planowane równoległe prowadzenie prac w ramach modernizacji energetycznej budynku, obejmującej robotami również pomieszczenia internatu ZS 4 Zamawiający informuje, że w okresie trwania robót Wykonawca będzie zobowiązany udostępnić i skoordynować prace w tej części budynku.


Zakres zamówienia:

Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie:

a) przebudowy wejścia do internatu,

b) przebudowy pomieszczeń internatu,

c) uzupełnienia tynków, okładzin i malowania,

d) nadproży w miejscach projektowanych otworów drzwiowych,

e) wymiany stolarki drzwiowej,

f) przebudowę instalacji hydrantowej,

g) wykonanie instalacji elektrycznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji, zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz w załączonych dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących odpowiednio załączniki Nr 8 i Nr 9 do niniejszej SIWZ. Dołączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 10 do SIWZ) mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.


Dokumentacja dot. branży elektrycznej zawiera szerszy zakres robót dlatego należy wyceniać zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarach robót elektrycznych.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 27 października 2017 r.


W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 10.30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988