IN.272.14.2014 - Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych

Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych

(znak postępowania IN.272.14.2017)

Zamawiającym jest:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług i dostaw lub robót budowlanych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących.

2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30192000-1 Wyroby biurowe

30197644-2 Papier kserograficzny

30199230-1 Koperty

30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

22851000-0 Skoroszyty

30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30192113-6 Wkłady drukujące

30237380-6 CD-ROM-y

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sprzedaży i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego oraz jednostek podległych artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów. Szczegółowy opis asortymentu został zawarty w załączniku nr 6 - Szczegółowy wykaz asortymentu.

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 03.07.2017 r. do godziny 10:00 w w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

3 Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w pkt 8.1, należy uwzględnić fakt objęcia budynku, w którym należy złożyć ofertę, systemem kontroli dostępu.

4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2017 r. o godzinie 10:30 w siedzibie w siedzibie Zamawiającego (pok. 57, parter starszej części budynku).

5 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.

6 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988