IN.272.13.2017 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2228 R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2228 R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401

IN.272.13.2017CPV 45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45231300-8


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2228 R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zgodnie z dokumentacją techniczną przebudowa polega na wykonaniu lewostronnego chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego.

W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- kanalizacja deszczowa,

- chodnik z kostki betonowej,

- wyniesione pobocze bitumiczne,

- wykonanie zjazdów w ciągu chodnika,

- oznakowanie poziome i pionowe.


Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 09.10.2017 r.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2017 r. o godz. 08:30


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2017 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988