IN.272.11.2018 - Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sanoku w latach 2018 – 2021

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok,

NIP 687-17-86-679

REGON 370440703

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

E-mail : zp@powiat-sanok.pl

Strona internetowa: http://bip.powiat-sanok.pl/

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IN.272.11.2018.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sanoku w latach 2018 – 2021:

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych, aluminiowych, foliowanych, wykonanych zgodnie z wymogami określonymi:

a) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2355 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 585 z późn. zm.),

b) normami lub specyfikacjami technicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 z późn. zm.),potwierdzonymi certyfikatami dotyczącymi zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych w następujących ilościach :


UWAGA - każdorazowo za komplet należy rozumieć dwie tablice

.

Lp.

Rodzaj tablic

Jednostka miary

Ilość

Tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe

komplet

20 000

Tablice zwyczajne samochodowe dwurzędowe

komplet

200

Tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe (do przyczep i ciągników)

sztuki

900

Tablice zwyczajne samochodowe dwurzędowe (do przyczep)

sztuki

100

Tablice motocyklowe dwurzędowe

sztuki

2200

Tablice motorowerowe dwurzędowe

sztuki

600

Tablice zabytkowe

komplety

15

Tablice indywidualne

komplety

20

Tablice „bagażnik”

sztuki

150

Tablice jednorzędowe zmniejszone rejestracyjne

komplety

150

Wtórniki tablic rejestracyjnych zwyczajnych samochodowych jednorzędowych

sztuki

450

Wtórniki tablic rejestracyjnych zwyczajnych samochodowych dwurzędowych

sztuki

50

Wtórniki tablic rejestracyjnych motocyklowych dwurzędowych

sztuki

10

Wtórniki tablic rejestracyjnych motorowerowych dwurzędowych

sztuki

10

Cenę tablic należy podać z uwzględnieniem kosztu opakowania, dowozu wraz z rozładunkiem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu, oraz kosztami związanymi z odbiorem i złomowaniem tablic. Wykonane tablice Wykonawca dostarczy własnym transportem i rozładuje we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego. Miejscem dostarczenia tablic będzie Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1. Wykonawca dostarczy wykonane tablice w partiach na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego - każdorazowo ilość tablic zgodną ze złożonym zapotrzebowaniem, w terminie do 5 dni od dnia złożenia zapotrzebowania. Przy każdorazowej dostawie tablic Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania (protokolarnego) a następnie złomowania starych tablic rejestracyjnych na swój koszt. Zamawiający przewiduje tzw. interwencyjne dostawy tablic, polegające na wytworzeniu i dostarczeniu wtórników tablic rejestracyjnych w przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub naprawy gwarancyjnej. Przewidywane zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne oszacowano na podstawie danych zużycia z roku 2015 i 2018 oraz najlepszej wiedzy Zamawiającego, co do potrzeb w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że złoży zamówienie (sumaryczne) w pełnym wymiarze. Jest to uzależnione od zapotrzebowania na tablice w okresie trwania zamówienia.

Kod CPV:

CPV – 34928470 – 3 – Elementy oznakowania

CPV – 30195000 – 2 – Tablice

CPV – 14721000 – 1 – Glin

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2018 r. o godz. 12 00

(UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2018 r. o godz. 12 30 w siedzibie Zamawiającego:

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, (parter, pok. Nr 57)

Otwarcie ofert jest jawne.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988