IN.272.10.2018 - Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”

Nazwa postępowania:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych

w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”

I. Rodzaj postępowania Dostawy

II.Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Sanocki, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, 13-465-29-00, powiat-sanok@powiat-sanok.pl

Adres strony internetowej na której dostępne jest postępowanie:

http://www.bip.powiat-sanok.pl

III. Tryb wyboru oferty Przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy PZP).

IV. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 39162100-6 – pomoce dydaktyczne

V. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych dla Zamawiającego w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0026/16-01 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w

Załącznik_nr_3_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia

do niniejszego postępowania.

VI. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego: Powiat Sanocki, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, nie później niż do dnia 27.04.2018 r. do godz. 12:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.04.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, pok. 57 parter budynku. Sesja ofert jest publicznym otwarciem ofert, na który mogą przybyć Wykonawcy.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwy (firmę) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty i innych elementów składowych zawartych w ofertach. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

5. Protokół otwarcia ofert może zostać przesłany Wykonawcom na adresy poczty elektronicznej wskazane w ofercie, pod warunkiem zwrócenia się do Zamawiającego z elektronicznym/pisemnym/faksowym wnioskiem.

6. Informację z otwarcia ofert Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988