IN.272.10.2017 Wykonanie właściwych robót budowlanych w ramach zadania finansowego pn.: Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w miejscowości Dobra w km 17+828

Wykonanie właściwych robót budowlanych w ramach zadania finansowego pn.: ”Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w miejscowości Dobra w km 17+828

IN.272.10.2017

CPV 45221111-3

45221115-1

45221110-6

45221119-9


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie właściwych robót budowlanych w ramach zadania finansowego pn.: ”Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w miejscowości Dobra w km 17+828”, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na:

- odtworzeniu zniszczonego pomostu chodnika dla pieszych z typowych stalowych elementów ażurowych,

- wymianie zniszczonych odcinków siatki balustrad chodnika oraz zabezpieczenie antykorozyjne całości balustrad,

- zabezpieczeniu antykorozyjnym ustroju nośnego obiektu i podpór z odnowieniem malarskich warstw ochronnych wszystkich elementów stalowych,

- wymianie łożysk na elastomerowe,

- wymiana pomostu na stalowy ortotropowy celem usztywnienia konstrukcji nośnej,

- renowacji zewnętrznych powierzchni podpór betonowych,

- wzmocnieniu elementów podpór pośrednich i zamontowaniu blach osłonowych słupów filarów,

- uzupełnieniu ubytków skrzydeł, stożków oraz korpusów przyczółków z zabezpieczeniem hydrofobowym i odnowieniem powierzchni betonu,

- zabezpieczeniu płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 100x70x12,5cm przestrzeni podmostowej.

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".


Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20.10.2017 r.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.2017 r. o godz. 10:30

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57)

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988