IN.272.10.2016 - Wykonanie inwentaryzacji istniejących punktów podstawowej osnowy wysokościowej oraz inwentaryzacji i konserwacji szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na teren

!!! UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 21 września 2016r do godz. 10.00

TERMIN OTWARCIA OFERT - 21 września 2016r do godz. 10.30

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

http://www.powiat-sanok.pl

2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej ustawą.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie inwentaryzacji istniejących punktów podstawowej osnowy wysokościowej oraz inwentaryzacji i konserwacji szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie Powiatu Sanockiego.

Zakres prac geodezyjnych

1) Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Sanoku

2) Analiza istniejących materiałów archiwalnych uzyskanych z PODGiK pod kątem wykorzystania ich do opracowania projektu technicznego i jego realizacji.


1) Inwentaryzacja punktów wysokościowych

2) Projekt techniczny szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy

3) Opracowanie projektu technicznego osnowy III klasy.


Wykonawca dostarczy do odbioru PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w terminie do 15.12.2016 r.


Szczegółowy zakres prac wskazano w: Warunkach Technicznych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

3.2 Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

71354300-7 Usługi badań katastralnych

71355000-1 Usługi pomiarowe

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ - Warunki Techniczne.

3.4 Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Sanoku

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty , które wpłyną do Zamawiającego do dnia 21 września 2016r do godz. 10.00 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sanoku

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, pokój nr 57, parter budynku

w dniu 21 września 2016r. o godz. 10.30

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988