IN.272.1.6.2016 - Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Sanoku, zlokalizowanymi pod adresem: Rynek 1 i Jagiellońska 22 oraz Rynek 1 i Kościuszki 36, w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

IN.272.1.6.2016 Sanok, 10.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Sanoku, zlokalizowanymi pod adresem: Rynek 1 i Jagiellońska 22 oraz Rynek 1 i Kościuszki 36 w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

1. Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

ul. Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

2. Nazwa zamówienia:

Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Sanoku, zlokalizowanymi pod adresem: Rynek 1 i Jagiellońska 22 oraz Rynek 1 i Kościuszki 36, w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

3.1. Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Sanoku, zlokalizowanymi pod adresem: Rynek 1 i Jagiellońska 22 w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”:

3.1.1. Połączenie CEPIK:

1) Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej,

2) Opracowanie harmonogramu zadań,

3) Zaprojektowanie połączenia parą jednomodowych włókien światłowodowych (łącze główne i zapasowe)– lokalizacja podziemna

4) wykonanie przyłącza teleinformatycznego w w/w budynkach, w tym doprowadzenie włókien światłowodowego do pomieszczeń wskazanych przez inwestora:

a. pomieszczenie serwerowni CEPIK : ul. Rynek 1 – parter,

b. pomieszczenie serwerowni - ul. Jagiellońska 22 – parter

5) Dostawa i montaż osprzętu w pomieszczeniach serwerowni, zapewniających transmisje danych:

a. serwerownia CEPIK. Ul. Rynek 1, parter - wkładka GBIC HP X121 1G SFP LC SX Transceiver (J4858C) lub wkładką GBIC HP X121 1G SFP LC LX Transceiver (J4859C) – 1 szt. (rekomendowane przez PWPW),

b. serwerownia ul. Jagiellońska 22, - Switch HP 2620 -24G/48Glub Switch HP 2530-24G/48G (J9776A) - 1 szt. oraz wkładką GBIC HP X121 1G SFP LC SX Transceiver (J4858C) lub wkładką GBIC HP X121 1G SFP LC LX Transceiver (J4859C) – 1 szt, dla sieci CEPIK - rekomendowane przez PWPW,

6) wykonanie pomiarów poinstalacyjnych,

7) Światłowód zgodny ze standardem G.652d

3.1.2. Połączenie lokalne:

1) Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej,

2) Opracowanie harmonogramu zadań,

3) Zaprojektowanie połączenia światłowodowego jednomodowym włóknem światłowodowym – lokalizacja podziemna,

4) Wykonanie przyłącza teleinformatycznego w w/w budynkach, w tym doprowadzenie włókna do pomieszczeń wskazanych przez inwestora:

a. pomieszczenie serwerowni Rynek 1 - III piętro,

b. pomieszczenie serwerowni - ul. Jagiellońska 22 – parter

5) Dostawa i montaż osprzętu w pomieszczeniach serwerowni, zapewniających transmisje danych z terminali do obsługi lokalnych sieci strukturalnych:

a. serwerownia ul. Jagiellońska 22 - wkładka światłowodowa współpracująca z D-Link DGS-1210-52, dla sieci lokalnej urzędu,

b. serwerownia Ul. Rynek 1, III piętro - wkładka światłowodowa współpracująca Cisco WS-C2960S-24TS-L lub Cisco WS-C2960S-48TS-L

6) Pomiary poinstalacyjne,

7) Światłowód zgodny ze standardem G.652d,

3.1.3. Pozostałe wymagania:

1) Po wykonaniu instalacji Zamawiający staje się jej właścicielem,

2) Jeśli zaproponowane rozwiązanie techniczne będzie związane z dzierżawą infrastruktury której właścicielem nie jest Wykonawca, to Zamawiający wymaga przedłożenia pisemnej oferty warunków jej dzierżawy uzgodnionej z właścicielem infrastruktury.

3) Połączenie nie może mieć styczności na żadnym odcinku z innymi urządzeniami lub siecią, niebędącymi częścią infrastruktury POJAZD/KIEROWCA,

4) Parametry gwarancji obsługi suportowej :

a. Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 2 godziny,

b. Czas przyjmowania zgłoszeń: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez świąt,

c. Maksymalny czas usunięcia awarii (usterki) łącza:

i. 24 godziny od momentu zgłoszenia dla łącza sieci lokalnej,

ii. 12 godzin od momentu zgłoszenia dla łącza sieci CEPIK

d. Maksymalny czas usunięcia awarii całkowicie niedziałającego łącza:

i. 24 godziny od momentu zgłoszenia dla łącza sieci lokalnej,

ii. 8 godzin od momentu zgłoszenia dla łącza sieci CEPIK,

e. Maksymalny czas usunięcia awarii (usterki) niedziałającej relacji połączenia światłowodowego:

i. 12 godzin od momentu zgłoszenia dla łącza sieci lokalnej,

ii. 8 godzin od momentu zgłoszenia dla łącza sieci CEPIK

3.2. Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Sanoku, zlokalizowanymi pod adresem: Rynek 1 i Kościuszki 36 w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”:

3.2.1. Połączenie lokalne:

1) Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej,

2) Opracowanie harmonogramu zadań,

3) Zaprojektowanie połączenia światłowodowego jednomodowym włóknem światłowodowym – lokalizacja podziemna,

4) Wykonanie przyłącza teleinformatycznego w w/w budynkach, w tym doprowadzenie włókna do pomieszczeń wskazanych przez inwestora:

a. pomieszczenie serwerowni Rynek 1 - III piętro,

b. pomieszczenie serwerowni - ul. Kościuszki 36 – parter

5) Dostawa i montaż osprzętu w pomieszczeniach serwerowni, zapewniających transmisje danych z terminali do obsługi lokalnych sieci strukturalnych:

a. serwerownia ul. Kościuszki 36 - wkładka światłowodowa współpracująca z Cisco WS-C2960S-24TS-L lub Cisco WS-C2960S-48TS-L, dla sieci lokalnej urzędu,

b. serwerownia Ul. Rynek 1, III piętro - wkładka światłowodowa współpracująca Cisco WS-C2960S-24TS-L lub Cisco WS-C2960S-48TS-L

6) Pomiary poinstalacyjne,

7) Światłowód zgodny ze standardem G.652d,

3.2.2. Pozostałe wymagania:

1) Po wykonaniu instalacji Zamawiający staje się jej dzierżawcą,

2) Jeśli zaproponowane rozwiązanie techniczne będzie związane z dzierżawą infrastruktury której właścicielem nie jest Wykonawca, to Zamawiający wymaga przedłożenia pisemnej oferty warunków jej dzierżawy uzgodnionej z właścicielem infrastruktury.

3) Parametry gwarancji dzierżawy połączenia :

a. Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 6 godzin,

b. Czas przyjmowania zgłoszeń: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez świąt,

c. Maksymalny czas usunięcia awarii (usterki) łącza:

i. 24 godziny od momentu zgłoszenia dla łącza sieci lokalnej,

d. Maksymalny czas usunięcia awarii całkowicie niedziałającego łącza:

i. 24 godziny od momentu zgłoszenia dla łącza sieci lokalnej,

e. Maksymalny czas usunięcia awarii (usterki) niedziałającej relacji połączenia światłowodowego:

i. 12 godzin od momentu zgłoszenia dla łącza sieci lokalnej,

  1. Oferty częściowe: Wykonawca nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium waga kryterium

Cena: 100 %

  1. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
  2. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  1. Sposób złożenia oferty:U W A G A !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku) w terminie do dnia 08.04.2016 r., do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, o nazwie zadania i numerem sprawy - IN.272.1.6.2016, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem:
O F E R T A – Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Sanoku, zlokalizowanymi pod adresem: Rynek 1 i Jagiellońska 22 oraz Rynek 1 i Kościuszki 36, w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.. - nie otwierać przed 08.04.2016 r., godz. 10:30.

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

  1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  1. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:

Marek Sobolewski – tel. 13 46 52 938, email: zp@powiat-sanok.pl

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988