IN.272.1.5.2019 - Wykonanie usługi oszacowania wartości pojazdów i oceny ich stanu technicznego.

IN.272.1.5.2019 Sanok, dnia 11.02.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonywanie usługi oszacowania wartości pojazdów i oceny ich stanu technicznego.

I.NAZWA POSTĘPOWANIA:

Wykonanie usługi oszacowania wartości pojazdów i oceny ich stanu technicznego.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Wykonanie usługi oszacowania wartości pojazdów i oceny ich stanu technicznego w celu ich likwidacji w rozumieniu § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1016 z późn. zm.).

Wykonawca będzie zobowiązany do oszacowania wartości pojazdów, wobec których Powiat Sanocki uzyska postanowienie sądu o ich przepadku na rzecz Powiatu Sanockiego w okresie 24 miesięcy od dnia 11 maja 2019 r.

Zgodnie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z art. 99 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.2018 poz. 1314 z późn. zm.) oszacowanie wartości następuje przez biegłego skarbowego.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga by Wykonawca wpisany był na listę biegłych skarbowych w zakresie szacowanie wartości pojazdów samochodowych. Wraz z ofertą należy złożyć zaświadczenie (kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) o wpisie na listę biegłych skarbowych.

CPV - 71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów

Miejsce postoju pojazdów:

38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 224a

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryterium: najniższa cena – waga 100%.

Wykonawca w formularzu ofertowym określa jednostkową cenę usługi oszacowania wartości i oceny stanu technicznego jednego pojazdu.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 11.05.2019 r. do 11.05.2021 r..

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku) w terminie do dnia 14.02.2019 r., do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, o nazwie zadania i numerem sprawy - IN.272.1.5.2019, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem: O F E R T A – Wykonanie usługi oszacowania wartości pojazdów i oceny ich stanu technicznego. - nie otwierać przed 14.02.2019 r., godz. 10:30.

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988