IN.272.1.48.2017 - Zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na dostawie prasy dla Starostwa Powiatowego w Sanoku w roku 2018

IN.272.1.48.2017 Sanok, dnia 19.12.2017 r.

Wg. rozdzielnika

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na dostawie prasy dla Starostwa Powiatowego w Sanoku w roku 2018.

I. NAZWA POSTĘPOWANIA:

Dostawa prasy dla Starostwa Powiatowego w Sanoku na rok 2018.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy, tytułów wskazanych w tabeli - Wykaz tytułów prasowych w prenumeracie na 2018 rok, dla Starostwa Powiatowego w Sanoku na rok 2018 z dostarczeniem jej do siedziby Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wszystkich wydanych w roku 2018 egzemplarzy tytułów prasowych wymienionych w poniższej tabeli.

Wykaz tytułów prasowych w prenumeracie na 2018 rok

Lp.

Tytuł

Ilość egzemplarzy

1.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

(dwutygodnik)

1

2.

Dziennik Gazeta Prawna

1

3.

Geodeta

1

4.

Przetargi Publiczne

1

5.

Rachunkowość Budżetowa (dwutygodnik)

1

6.

Tygodnik Sanocki

1

7.

Finanse publiczne (miesięcznik)

1

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, należności publiczno – prawne i składniki związane z wykonaniem zamówienia w szczególności koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

V. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia) w formie elektronicznej należy przesłać do dnia 27.12.2017 r. do godz. 14:00 na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988