IN.272.1.46.2019 - Świadczenie usługi – pełnienie funkcji Koordynatora Szkolnego oraz Szkolnego Opiekuna Staży w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”

IN.272.1.46.2019 Sanok 2019-09-19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi – pełnienie funkcji Koordynatora Szkolnego oraz Szkolnego Opiekuna Staży w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku w ramach projektu Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”, nr wniosku: RPPK.09.04.00-18-0003/19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

Osoba do kontaktu:

Bartosz Mrugała, tel. 13 46 52 942

Marek Sobolewski, tel. 13 46 52 931

email: zp@powiat-sanok.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 opublikowanych na stronie https://www.mir.gov.pl. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego

3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części.

Cześć 1 - Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora projektu Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku.

Zadania Szkolnego koordynatora projektu w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku:

- Promocja wśród uczniów szkoły rekrutacji na kursy, zajęcia pozalekcyjne oraz staże/praktyki;

- Rekrutacja uczniów uczestniczących w projekcie zgodnie z założeniami projektu;

- Promocja wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu rekrutacji na kursy doskonalące,

- Rekrutacja nauczycieli uczestniczących w projekcie zgodnie z założeniami projektu;

- Współpraca przy organizacji kursów i zajęć dla uczniów i nauczycieli zgodnie
z założeniami projektu;

- Nadzór nad organizacją staży dla ucz/ucze oraz naucz/ek zgodnie z założeniami projektu,

- Monitoring bieżący projektu w tym poziomu wskaźników produktu i rezultatu,

- Weryfikacja dokumentacji projektowej,

- Prowadzenie archiwizacji dokumentów projektowych wytworzonych w szkole,

- Współpraca podczas przygotowywania dokumentacji zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia), zgodnie z założeniami projektu, na zakupy, dostawy i usługi z zakresu:

    • organizacji zajęć dla uczniów i nauczycieli,
    • miejsc na studiach podyplomowych,
    • doposażenia szkoły.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zrekrutowania:

- nie mniej niż 60 ucz/ucze z kierunków objętych projektem: technik automatyk i technik elektronik,

- nie mniej niż 6 naucz/ek, uczących na kierunku: technik automatyk i technik elektronik

- Koordynator szkolny swoją funkcję będzie pełnił w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnienia dyżurów w szkolnym biurze projektu min. 1 godzinę tygodniowo, w dni i godziny nauki szkolnej. Łączny czas pracy Koordynatora szkolnego wynosi 15 godz. na m-c,

- Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym w celu monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu. Kontakt osobisty – co najmniej jeden raz w miesiącu, drogą elektroniczną i telefoniczną – kontakt stały. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częstszych spotkań osobistych, zgodnie z bieżącymi potrzebami projektu

- Wykonanie zamówienia nastąpi osobiście,

- Termin wykonania usługi: 37 miesięcy od września 2019r. do dnia 30.08.2022r.

Cześć 2 - pełnienie funkcji szkolnego opiekuna staży w projekcie Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku

- Organizacja staży dla uczniów zgodnie z założeniami projektu, w tym weryfikacja dokumentacji staży dla ucz/ucze,

- Organizacja staży dla nauczycieli zgodnie z założeniami projektu w tym weryfikacja dokumentacji staży dla naucz/ek,

- Stały monitoring staży, w tym kontrola i wykonywanie dokumentacji fotograficznej staży;

- Weryfikacja dokumentacji związanej ze stażami w ramach projektu,

- Wykonawca zobowiązany będzie do zrekrutowania na staże zawodowe :

- nie mniej niż 60 ucz/ucze z kierunków objętych projektem: technik automatyk i technik elektronik,

- nie mniej niż 6 naucz/ek, uczących na kierunku: technik automatyk i technik elektronik

- Szkolny opiekun staży swoją funkcję będzie pełnił w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnienia dyżurów w szkolnym biurze projektu min. 1 godzinę tygodniowo, w dni i godziny nauki szkolnej. Łączny czas pracy szkolnego opiekuna staży wynosi 10 godz. na m-c,

- Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym w celu monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu. Kontakt osobisty – co najmniej jeden raz w miesiącu, drogą elektroniczną i telefoniczną – kontakt stały. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częstszych spotkań osobistych, zgodnie z bieżącymi potrzebami projektu

- Wykonanie zamówienia nastąpi osobiście,

- Termin wykonania usługi: 24 miesiące od września 2019r. do dnia 30.08.2021r.

IV.Wspólny słownik Zamówień (CPV):

79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych,

75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji,

79600000-0 Usługi rekrutacyjne

V. Warunki udziału w postepowaniu.

Koordynator szkolny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki bądź, który dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe;

b) posiada przygotowanie pedagogiczne;

c) posiada co najmniej 5–letnie doświadczenie zawodowe, w zakresie pracy z młodzieżą w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej.

d) posiada co najmniej 5–letnie doświadczenie zawodowe, w zakresie realizacji projektów edukacyjnych w szkole na stanowisku koordynatora projektu i/lub asystenta koordynatora projektu i/lub koordynatora szkolnego w projektach edukacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej.
Szkolny opiekun staży.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki bądź, który dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki
posiada wykształcenie wyższe;

e) posiada przygotowanie pedagogiczne;

f) posiada co najmniej 5–letnie doświadczenie zawodowe, w zakresie pracy z młodzieżą w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej.

g) posiada co najmniej 2–letnie doświadczenie zawodowe, w zakresie realizacji projektów edukacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej.


Ta sama osoba nie może pełnić obu stanowisk.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VI. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty :

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena warunków opisanych w punkcie nr V (punkt V. Warunki udziału w postepowaniu) niniejszego zapytania, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki opisane w punkcie nr. V (punkt V. Warunki udziału w postępowaniu), niniejszego zapytania Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym warunków skutkować będzie nie możliwością wyboru oferty tego Wykonawcy i oferta ta zostanie odrzucona.

b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: kryterium cena 100% .

Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C (przyznana liczba punktów) = (Cmin : C0) x 100

Gdzie:

C0 - cena Wykonawcy,

Cmin - minimalna cena spośród ważnych ofert

Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty): 100 pkt.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika do zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertę należy opracować w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną (skan oferty) obok pisemnej dla złożenia oferty, a także zmiany lub wycofania oferty.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

  1. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku: ul. Rynek 1,
38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)
lub w formie elektronicznej (skan oferty) na adres e-mail: zp@powiat-sanok.pl w terminie do dnia 26.09.2019r., do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2) Wymaga się, by oferta (w przypadku formy pisemnej) była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, o nazwie zadania i numerem sprawy - IN.272.1.46.2016, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem:

O F E R T A – część 1: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku.

O F E R T A – część 2: Pełnienie funkcji Szkolnego opiekuna staży w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku.

XI. Określenie warunków zmian umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:

a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych,

b) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

c) terminu realizacji umowy, terminu realizacji zajęć,

d) zasady płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

X. Informacje o formalnościach:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się̨ o udzielenie zamówienia, o wynikach postepowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

5. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą̨ od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i mogą̨ ulegać opóźnieniom.

XII. Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy (wg wzoru w załączeniu).

2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia określonych w zapytaniu ofertowym dla poszczególnych części zamówienia.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988