IN.272.1.43.2017 Wykonanie audytu powykonawczego budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” – nr RPPK.03.02

Sanok, 2017-10-16

IN.272.1.43.2017

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie audytu powykonawczego budynku użyteczności publicznej tj. budynku Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku ul. Sadowa 21, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” – nr RPPK.03.02.00-18-0081/16 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

1. Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

ul. Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

2. Rodzaj zamówienia: usługa

71.31.43.00-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

3. Nazwa zamówienia:

Wykonanie audytu powykonawczego budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” – nr RPPK.03.02.00-18-0081/16

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie audytu powykonawczego dla budynku użyteczności publicznej, tj. budynku Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku ul. Sadowa 21 – budynek główny z salą gimnastyczną, internat, stołówka oraz łączniki pomiędzy jego częściami, budynek główny 4 kondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 7377,4 m2.

Audyt powykonawczy według definicji oznacza: dokument sporządzony przez audytora energetycznego, w którym dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej.

Analiza powinna uwzględniać porównanie parametrów zużycia energii w w/w budynku przed realizacją projektu z parametrami obiektu po faktycznym wykonaniu modernizacji. Analiza powinna być wykonana zgodnie z metodologią wykorzystywaną do opracowania audytów energetycznych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2012 nr 962).

Audyt powykonawczy należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami.

Dokumentacja techniczna, audyt energetyczny budynku (przed termomodernizacją) dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

2) Audyt powykonawczy ma służyć ocenie jakości wykonania robót budowlanych oraz weryfikacji czy zostały uzyskane cele projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” – nr RPPK.03.02.00-18-0081/16 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

3) Audyt powykonawczy ma zostać wykonany po zakończeniu prac termomodernizacyjnych (termin ustalony został na dzień 06.10.2017), nie później jednak niż do 4 grudnia 2017 roku.

4) Wykonaną dokumentację należy przekazać w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej obejmującej dokumenty w wersji edytowalnej na płycie CD / DVD.

5) Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dokumentacji wytworzonej w ramach niniejszego zlecenia (w wersji papierowej i elektronicznej) poprzez zamieszczenie znaku Unii Europejskiej, znaku Funduszy Europejskich oraz oficjalnego loga promocyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/292-zasady-promocji-i-oznakowania

5. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium waga kryterium

Cena: 100 %

Kryterium Cena 100 %

Każda oferenta oceniana będzie w kryterium cena w skali od 0 do 100 pkt.

Liczba punktów, jaką uzyska badana oferta obliczona zostanie wg następującego wzoru:

(Cmin/C)* 100 = n

gdzie:

Cmin – najniższa oferowana cena

C – cena badanej oferty

n- liczba punktów

6. Termin realizacji zamówienia:

Audyt powykonawczy ma zostać wykonany w terminie do dnia 4 grudnia 2017 roku.

7. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

8. Informacje dodatkowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

9. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku) w terminie do dnia 25.10.2017 r., do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2) Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, o nazwie zadania i numerem sprawy - IN.272.1.43.2017, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem: O F E R T A – na wykonanie audytu powykonawczego budynku użyteczności publicznej w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” - nie otwierać przed 25.10.2017 r., godz. 10:15.

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

10. Informacja na temat zakresu wykluczenia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:

Michał Cyran/ Elżbieta Sośnicka tel. 13 46 52 931/929 email: zp@powiat-sanok.pl

Wybór wykonawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy, gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988