IN.272.1.41.2016 - Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”. Zadania szkolnego koordynatora projektu w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku

IN.272.1.41.2016 Sanok, 28.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nabór na stanowisko Szkolnego Koordynatora projektu w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego
w Powiecie Sanockim
" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

Osoba do kontaktu:

Bartosz Mrugała, tel. 13 46 52 942

Marek Sobolewski, tel. 13 46 52 931

email: zp@powiat-sanok.pl

II. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 opublikowanych na stronie https://www.mir.gov.pl. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego koordynatora projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”.

Zadania szkolnego koordynatora projektu w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku:

- Promocja wśród uczniów szkoły rekrutacji na kursy, zajęcia pozalekcyjne oraz staże/praktyki;

- Rekrutacja uczniów uczestniczących w projekcie zgodnie z założeniami projektu;

- Promocja wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu rekrutacji na kursy doskonalące, studia podyplomowe;

- Rekrutacja nauczycieli uczestniczących w projekcie zgodnie z założeniami projektu;

- Współpraca przy organizacji kursów i zajęć dla uczniów i nauczycieli zgodnie
z założeniami projektu;

- Organizacja staży/praktyk zgodnie z założeniami projektu w tym opracowanie programów staży/praktyk dla uczniów

- Monitoring uczniów na kursach i zajęciach pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły, w tym dokumentacja fotograficzna zajęć;

- Weryfikacja dokumentacji zajęć (w tym m.in. dzienników zajęć),

- Prowadzenie archiwizacji dokumentów projektowych wytworzonych w szkole,

- Współpraca podczas przygotowywania dokumentacji zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia), zgodnie z założeniami projektu, na zakupy, dostawy i usługi z zakresu:

    • organizacji zajęć dla uczniów i nauczycieli,
    • miejsc na studiach podyplomowych,
    • doposażenia szkoły.

Wykonanie zamówienia nastąpi osobiście.

Wspólny słownik Zamówień (CPV):

79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych,

75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji,

79600000-0 Usługi rekrutacyjne

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) Termin wykonania usługi: 35 miesięcy od dnia 1.11.2016 r. do dnia 30.09.2019 r.

b) Wykonawca zobowiązany będzie do zrekrutowania:

- na zajęcia pozalekcyjne co najmniej 135 uczniów;

- na staże/praktyki zawodowe nie mniej niż 111 uczniów;

- w ramach wsparcia dla nauczycieli - co najmniej 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu.

c) Uczestnikami zajęć w ramach projektu będą nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół
nr 3 w Sanoku, którzy spełnią warunku uczestnictwa w projekcie „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020;

d) Koordynator szkolny swoją funkcję będzie pełnił w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnienia dyżurów w szkolnym biurze projektu min. 5 godzin tygodniowo, w dni i godziny nauki szkolnej. Łączny czas pracy Koordynatora szkolnego wynosi 35 godz. na m-c.

e) Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym w celu monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu. Kontakt osobisty – co najmniej jeden raz w miesiącu, drogą elektroniczną i telefoniczną – kontakt stały. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częstszych spotkań osobistych, zgodnie z bieżącymi potrzebami projektu .

V. Warunki udziału w postepowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki bądź, który dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe;

b) posiada przygotowanie pedagogiczne;

c) posiada co najmniej 2–letnie doświadczenie zawodowe, w zakresie pracy z młodzieżą (pożądane w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej)

d) posiada co najmniej 2–letnie doświadczenie zawodowe, w zakresie realizacji projektów edukacyjnych w szkole na stanowisku koordynatora projektu i/lub asystenta koordynatora projektu i/lub koordynatora szkolnego w projektach edukacyjnych

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VI. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty :

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena warunków opisanych w punkcie nr V (punkt V. Warunki udziału w postepowaniu) niniejszego zapytania, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki opisane w punkcie nr. V (punkt V. Warunki udziału w postępowaniu), niniejszego zapytania Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym warunków skutkować będzie nie możliwością wyboru oferty tego Wykonawcy i oferta ta zostanie odrzucona.

b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: kryterium cena 100% .

Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C (przyznana liczba punktów) = (Cmin : C0) x 100

Gdzie:

C0 - cena Wykonawcy,

Cmin - minimalna cena spośród ważnych ofert

Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty): 100 pkt.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika do zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertę należy opracować w języku polskim.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

  1. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku: ul. Rynek 1,
38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)
w terminie do dnia 07.11.2016 r., do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, o nazwie zadania i numerem sprawy - IN.272.1.41.2016, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem:

O F E R T A – Nabór na stanowisko Szkolnego Koordynatora projektu
w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku.

XI. Określenie warunków zmian umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:

a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych,

b) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

c) terminu realizacji umowy, terminu realizacji zajęć,

d) zasady płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

X. Informacje o formalnościach:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się̨ o udzielenie zamówienia, o wynikach postepowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

5. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą̨ od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i mogą̨ ulegać opóźnieniom.

XI. Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy (wg wzoru w załączeniu).

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988