IN.272.1.4.2016 - Wykonanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sanockiego

IN.272.1.4.2016 Sanok, 03.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na Wykonanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sanockiego.

 1. Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

ul. Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Nazwa zamówienia:

Wykonanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sanockiego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Strona musi zostać wykonana zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz rozporządzeniem rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 113).

Wymagania ogólne

· Strona zbudowana w taki sposób, aby była zgodna ze standardami panującymi w Internecie oraz ze standardami Światowej Organizacji W3C.

· Strona zbudowana w oparciu o technologie wspierane przez aktualny hosting w Nazwa.pl

· Poprawne wyświetlanie witryny w systemach operacyjnych Windows, MacOS, Linux.

· Poprawne wyświetlanie witryny w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

· Stworzenie wersji dopasowanej do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

· Zgodność witryn ze standardem WCAG 2.0.

· Stworzenie systemu zarządzania treścią (CMS).

· Instalacja stron na wskazanym przez zamawiającego serwerze

Struktura i szata graficzna serwisów

· Struktura witryny przyjazna dla użytkowników, zgodna z istniejącymi trendami w sieci Internet

· Podział treści zawartych w serwisie na różne działy, jak np. aktualności, ogłoszenia, czy e-urząd, które można będzie dzielić na dodatkowe podstrony.

· Stworzenie różnych systemów nawigacji, które będzie można modyfikować za pomocą systemu zarządzania treścią.

· Kolorystyka serwisu w dwóch wariantach: kolorystyka zgodna z istniejącym logiem Powiatu oraz wykorzystywana na co dzień, oraz w odcieniach czerni na okoliczność np. żałoby narodowej.

System zarządzania treścią (CMS)

· Dostęp do systemu wyłącznie po zalogowaniu.

· Stworzenie systemu uprawnień dla użytkowników.

· Możliwość dodawania nowych użytkowników i administratorów systemu, zarządzanie kontami, przydzielanie użytkownikom uprawnień do edycji poszczególnych elementów serwisów.

· Tworzenie treści za pomocą edytorów WYSIWYG i HTML.

· Edytor WYSIWYG pozwalający na dodawanie obrazów, hiperłączy, tabel wewnątrz treści artykułów.

· Dodawanie galerii zdjęć do artykułów.

· Dodawanie dowolnych plików jako załączników do artykułów. Możliwość uploadu wielu plików na raz.

· Możliwość przenoszenia artykułów między działami i podstronami.

· Modyfikowanie struktury strony i elementów nawigacji (np. dodawanie lub usuwanie elementów menu, tworzenie i usuwanie działów i podstron).

Przeglądanie statystyk dotyczących ilości odwiedzin poszczególnych artykułów.

Okres gwarancji 3 lata.

Gwarancja udzielana na okres 36 miesięcy od zrealizowania Usługi, w trakcie, których Wykonawca zobowiązany jest do naprawy błędów w oprogramowaniu w ciągu 10 dni roboczych od ich zgłoszenia drogą e-mailową.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W celu oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył wykaz – (załącznik nr 2 - wykaz usług) wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, - należy wykazać wykonanie, co najmniej 5 usług polegających na wykonaniu strony internetowej. Wraz z wykazem usług należy załączyć dowody, że zostały one wykonane należycie.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium waga kryterium

Cena: 40 %

Wartość estetyczna i funkcjonalna projektu strony 30 %

Kryterium doświadczenie i umiejętności ocenione na podstawie portfolio 30 %

z

Kryterium Cena 40 %

Ka żda oferenta oceniana będzie w kryterium cena w skali od 0 do 40 pkt.

Liczba punktów, jaką uzyska badana oferta obliczona zostanie wg następującego wzoru:

(Cmin/C)* 40 = n

gdzie:

Cmin – najniższa oferowana cena

C – cena badanej oferty

n- liczba punktów

Kryterium - Wartość estetyczna i funkcjonalna projektu strony 30 %

Każdy oferta oceniana będzie w kryterium wartość estetyczna i funkcjonalna projektu strony w skali od 0 do 30 pkt.

W celu dokonania oceny w ramach kryterium Wartość estetyczna i funkcjonalna projektu strony wykonawca dostarczy projekt strony głównej Powiatu Sanockiego i BIP w formacie pliku graficznego (zalecane jest aby pliki graficzne z projektami stron głównych Powiatu Sanockiego oraz BIP dostarczyć zapisane na nośniku CD lub DVD).

Oferty wykonawców, zostaną ocenione przez komisje złożoną przez 3 ekspertów wskazanych przez Zarząd Powiatu Sanockiego.

Kryterium doświadczenie i umiejętności ocenione na podstawie portfolio 30 %

Każdy oferta oceniana będzie w kryterium doświadczenie w skali od 0 do 30 pkt

W celu dokonania oceny w ramach kryterium doświadczenie i umiejętności ocenione na podstawie portfolio do oferty należy załączyć portfolio zawierające linki do wykonanych przez wykonawcę stron internetowych w szczególności o podobnym charakterze (zalecane jest, aby portfolio z linkami dostarczyć w pliku tekstowym zapisanym na nośniku CD lub DVD).

Oferty wykonawców, zostaną ocenione przez komisje złożoną przez 3 ekspertów wskazanych przez Zarząd Powiatu Sanockiego.

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 2. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 1. Sposób złożenia oferty: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku) w terminie do dnia 01.04.2016 r., do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, o nazwie zadania i numerem sprawy - IN.272.1.4.2016, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem:
O F E R T A – Wykonanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sanockiego. - nie otwierać przed 01.04.2016 r., godz. 10:30.

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 1. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Bartosz Mrugała – tel. 13 46 52 942, email: zp@powiat-sanok.pl

Wybór dostawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. DZ.U. z 2015 r., poz. 2164) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988