IN.272.1.38.2017 Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku „A” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16”.

Sanok, 2017-08-25

IN.272.1.38.2017

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku „A” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16” w związku z planowanym aplikowaniem o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

  1. Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

ul. Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

  1. Rodzaj zamówienia: usługa
  2. Nazwa zamówienia:

Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku „A” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16”.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Część 1:

Zakres opracowania obejmuje:

· Audyt energetyczny

· Projekt budowlany zawierający m.in. projekt docieplenia elewacji i dachu wraz z kolorystyką elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, projekt branżowy technologii kotłowni wraz z OZE, wymiany kotła oraz instalacji C.O, CWU, elektrycznej z wymianą oświetlenia na energooszczędne

· Projekty wykonawcze branżowe,

· Kosztorys inwestorski, przedmiar robót

· Materiały przetargowe (szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót).

· Wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Opis zamówienia: Wykonanie audytu energetycznego budynku Powiatu Sanockiego – budynek „A” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, ul. Stróżowska 16, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji energetycznej oraz kosztorysu inwestorskiego dla najefektywniejszego wariantu termomodernizacji w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. z 2009 r. nr 43 poz. 346 z późn. zm.). Wykonanie audytu energetycznego dla budynku musi określać zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii.

W ramach wykonywanego audytu wybrany wykonawca rozważy rozwiązania w zakresie: docieplenia elewacji z wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła i instalacją OZE, instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia, dociepleniem dachu.

Opracowane dokumenty służyć będą do złożenia wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Audyt energetyczny/dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP, zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych oraz z zapisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji przedmiotu umowy, w przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą na etapie oceny formalnej i konieczności dokonania korekty, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Opis budynku podlegającego opracowaniu:

Lp.

Adres budynku

Ilość kondygnacji

Pow. użytkowa/netto budynku (m2)

1.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku – Budynek A

ul. Stróżowska 16

1

2008,06

Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek przeprowadzenia dokładnej analizy budynku oraz ewentualne pomiary. Dokładna analiza i pomiary budynków mają umożliwić wykonanie stosownych obliczeń oraz przyjęcie odpowiednich założeń w audycie energetycznym. Zamawiający dopuszcza wizytę wykonawcy w budynku, przed złożeniem oferty, której dotyczy zapytanie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem placówki.

CPV 71322000-1

Część 2:

Zakres opracowania obejmuje:

· studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami,

· wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami

Opis zamówienia: Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej tj. studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku „A” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16” celem aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków w związku z planowanym w IV kwartale 2017 roku naborem wniosków.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Studium Wykonalności, zebranie informacji i przeprowadzenie niezbędnej analizy do opracowania Studium, opracowanie analiz wraz z analizą finansowo - ekonomiczną i analizą techniczną, przygotowanie załączników do Studium oraz innych wymaganych dokumentów zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej,

2) Przygotowanie Wniosku o dofinansowanie oraz przygotowanie załączników do Wniosku i innych wymaganych dokumentów zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

3) Cena za przygotowanie Wniosku o dofinansowanie oraz przygotowanie załączników do Wniosku i innych wymaganych dokumentów nie może przekroczyć 5% ogólnej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4) Studium wraz z załącznikami, analizy oraz Wniosek wraz załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym w wersji WORD, PDF, XLS i XML zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej,

5) Dla przeprowadzonej analizy finansowej i ekonomicznej Wykonawca stworzy aktywny model finansowy wraz z formułami sporządzony w programie Microsoft Excel.

6) Wszystkie dokumenty Wykonawca zobowiązuje się opracować z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Instytucji Zarządzającej.

7) Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego uzupełnienia, poprawienia i aktualizacji Studium, analiz i Wniosku do momentu uzyskania pozytywnej opinii z Instytucji Zarządzającej Programem oraz aktualizacji danych w trakcie realizacji zadania, gdy będzie to niezbędne i zalecane przez IZ nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymanego powiadomienia o konieczności uzupełnienia, poprawienia lub aktualizacji. Opracowanie musi być aktualne na dzień przekazania go do Zamawiającego.

CPV 71241000-9

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W celu oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył wykaz – (załącznik nr 2 - wykaz usług) wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, - należy wykazać wykonanie, co najmniej 2 usług polegających na opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej tj. audytów energetycznych, bądź dokumentacji projektowej lub studium wykonalności dla projektów infrastrukturalnych, które to projekty zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Wraz z wykazem usług należy załączyć dowody, że zostały one wykonane należycie.

6. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium waga kryterium

Cena: 80 %

Doświadczenie 20%

(ilość opracowanych dokumentów aplikacyjnych dla projektów infrastrukturalnych)

Kryterium Cena 80 %

Każda oferenta oceniana będzie w kryterium cena w skali od 0 do 80 pkt.

Liczba punktów, jaką uzyska badana oferta obliczona zostanie wg następującego wzoru:

(Cmin/C)* 80 = n

gdzie:

Cmin – najniższa oferowana cena

C – cena badanej oferty

n- liczba punktów

Cena za przygotowanie Wniosku o dofinansowanie oraz przygotowanie załączników do Wniosku i innych wymaganych dokumentów nie może przekroczyć 5% ogólnej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kryterium Doświadczenie 20 %

Każdy oferta oceniana będzie w kryterium doświadczenie w skali od 0 do 20 pkt.

Liczba punktów, jaką uzyska badana oferta obliczona zostanie wg następujących zasad:

Oferty wykonawców, którzy wykażą, że opracowali określoną ilość dokumentów aplikacyjnych spełniających kryteria opisane w pkt. 5 otrzymują wskazaną poniżej ilość punktów:

- od 7 dok. do 10 dok. – 10 pkt.

- od 10 dok. do 15 dok. – 15 pkt.

- powyżej 15 dok. – 20 pkt.

7. Termin realizacji zamówienia:

1) Dla części 1: do 60 dni od podpisania umowy, ale nie dłużej niż do 30.11.2017 roku.

2) Dla części 2: do 30 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentów opracowanych w ramach części 1, ale nie dłużej niż przewidywać będzie Regulamin konkursu dla naboru wniosków, którego ogłoszenie planowane jest w IV kwartale 2017 roku.

8. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9. Informacje dodatkowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części – 2.

10. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku) w terminie do dnia 05.09.2017 r., do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, o nazwie zadania i numerem sprawy - IN.272.1.38.2017, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem: O F E R T A – na wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku „A” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16” - nie otwierać przed 05.09.2017 r., godz. 10:15.

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

11. Informacja na temat zakresu wykluczenia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

12. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

13. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Elżbieta Sośnicka, Michał Cyran tel. 13 46 52 931/929 email: zp@powiat-sanok.pl

Wybór wykonawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988