IN.272.1.30.2019 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2235 R Sanok – Dobra polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych w km 3+210 w m. Trepcza

IN.272.1.30.2019 Sanok, dnia 2019-06-04

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2235 R Sanok – Dobra polegającej na wykonaniu przejścia dla pieszych w km 3+210 w m. Trepcza.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2235 R Sanok – Dobra polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych w km 3+210 w m. Trepcza, w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową.

Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia 36 miesięcznej rękojmi za wady oraz gwarancji.

CPV - 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

CPV - 45233140-2 - Roboty drogowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Michał Cyran, Bartosz Mrugała tel. 13 46 529 42, 13 46 529 29 (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku), w godz. 7 30 – 15 30.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godziny 08.40 z opisem na kopercie - przebudowa drogi powiatowej nr 2235 R Sanok – Dobra polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych w km 3+210 w m. Trepcza, bądź mailowo na adres zp@powiat-sanok.pl

W ofercie należy określić cenę ryczałtową brutto za całość zakresu robót objętych przedmiarem i dokumentacją projektową.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

Miejsce składania ofert – biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r. o godz. 09.00 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o udostępniony przedmiar robót.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.