In.272.1.3.2016 - Opracowanie Studium wykonalności do projektu Powiatu Sanockiego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21.

IN.272.1.3.2016 Sanok, 04.02.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie Studium wykonalności do projektu Powiatu Sanockiego pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21. składanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Czysta Energia, Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

 1. Zamawiający:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

ul. Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Nazwa zamówienia:

Opracowanie Studium wykonalności do projektu Powiatu Sanockiego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21, składanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Czysta Energia, Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, polegające w szczególności na zebraniu informacji i przeprowadzeniu niezbędnej analizy do opracowania Studium, opracowaniu analiz wraz z analizą finansowo - ekonomiczną i analizą techniczną, przygotowanie załączników do Studium oraz innych wymaganych dokumentów zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej,

2) Przygotowanie Wniosku o dofinansowanie oraz przygotowanie załączników do Wniosku i innych wymaganych dokumentów zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

3) Studium wraz z załącznikami, analizy oraz Wniosek wraz załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym w wersji WORD, PDF, XLS i XML zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej,

4) Dla przeprowadzonej analizy finansowej i ekonomicznej Wykonawca stworzy aktywny model finansowy wraz z formułami sporządzony w programie Microsoft Excel.

5) Wszystkie dokumenty Wykonawca zobowiązuje się opracować z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Instytucji Zarządzającej.

6) Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego uzupełnienia, poprawienia i aktualizacji Studium, analiz i Wniosku do momentu uzyskania pozytywnej opinii z Instytucji Zarządzającej Programem oraz aktualizacji danych w trakcie realizacji zadania, gdy będzie to niezbędne i zalecane przez IZ nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymanego powiadomienia o konieczności uzupełnienia, poprawienia lub aktualizacji. Opracowanie musi być aktualne na dzień przekazania go do Zamawiającego.


CPV: 71241000-9

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W celu oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył wykaz – (załącznik nr 2 - wykaz usług) wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, - należy wykazać wykonanie, co najmniej 6 usług polegających na opracowaniu dokumentów analitycznych zawierających oceny i analizy potencjału projektów infrastrukturalnych w szczególności studium wykonalności, które to projekty zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Wraz z wykazem usług należy załączyć dowody, że zostały one wykonane należycie.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium waga kryterium

Cena: 80 %

Doświadczenie 20%

(ilość opracowanych dokumentów analitycznych

zawierających oceny i analizy potencjału projektu)

Kryterium Cena 80 %

Każda oferenta oceniana będzie w kryterium cena w skali od 0 do 80 pkt.

Liczba punktów, jaką uzyska badana oferta obliczona zostanie wg następującego wzoru:

(Cmin/C)* 80 = n

gdzie:

Cmin – najniższa oferowana cena

C – cena badanej oferty

n- liczba punktów

Cena za przygotowanie Wniosku o dofinansowanie oraz przygotowanie załączników do Wniosku i innych wymaganych dokumentów nie może przekroczyć 5% ogólnej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kryterium Doświadczenie 20 %

Każdy oferta oceniana będzie w kryterium doświadczenie w skali od 0 do 20 pkt.

Liczba punktów, jaką uzyska badana oferta obliczona zostanie wg następujących zasad:

Oferty wykonawców, którzy wykażą, że opracowali określoną ilość dokumentów analitycznych spełniających kryteria opisane w pkt. 5 otrzymują wskazaną poniżej ilość punktów:

- od 7 dok. do 10 dok. – 10 pkt.

- od 10 dok. do 20 dok. – 15 pkt.

- powyżej 20 dok. – 20 pkt.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 08.03.2016 r.
 2. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 1. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sanoku: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku) w terminie do dnia 12.02.2016 r., do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

2) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty, o nazwie zadania i numerem sprawy - IN.272.1.3.2016, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem:
O F E R T A – Opracowanie Studium wykonalności do projektu Powiatu Sanockiego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21 - nie otwierać przed 12.02.2016 r., godz. 10:30.

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. Nr 57). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

 1. Informację na temat zakresu wykluczenia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub e-mailem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 1. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Bartosz Mrugała – tel. 13 46 52 942, email: zp@powiat-sanok.pl

Wybór dostawcy prowadzony jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. DZ.U. z 2015 r., poz. 2164) z wyłączeniem stosowania tejże ustawy gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988