IN.272.1.29.2018 - ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 20 kompletów odzieży roboczej dla uczniów Zespołu Szkół nr 5
IN.272.1.29.2018 Sanok, 2018.06.15

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 20 kompletów odzieży roboczej dla uczniów Zespołu Szkół nr 5
w Sanoku ul. Sadowa 21, w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Sanocki

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

II. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).
Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą 20 kompletów odzieży ochronnej / roboczej dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku ul. Sadowa 21, odbywających staż/praktykę zawodową, której szczegółowy opis oraz ilość została określona w specyfikacji zamówienia.

III. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego tj. – Powiat Sanocki, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok lub telefonicznie pod numerem telefonu 13 46 52 900

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

1. Bartosz Mrugała – tel; 13 46 52 942, e-mail: zp@powiat-sanok.pl

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – 7 dni od dnia podpisania umowy.

V. Specyfikacja zamówienia

Dostawa 20 kompletów odzieży roboczej dla uczniów Zespołu Szkół nr 5.

Wymagania dotyczące dostawy odzieży roboczej i ochronnej:

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wolnej od wad fizycznych odzieży ochronnej.

b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania obowiązujących norm PN-EN-ISO oraz posiadał znak zgodności z normami europejskimi CE.

c) Zamawiający oczekuje wysokiej, jakości odzieży oraz bezwzględnej terminowości zleceń.

d) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości lub niezgodne z ustalonymi rozmiarami.

e) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji jakości na oferowany towar.

f) Dowóz zamawianej odzieży do siedziby szkoły odbywał się będzie na koszt Wykonawcy.

g) Rozmiar odzieży i obuwia będzie zgodny z danymi przekazanymi przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis:

- odzież: czapka, bluza koszula i ogrodniczki robocze prostego wzoru, bluza zapinana na guziki, posiada 2 kieszenie, spodnie ogrodniczki na szelkach, zapinane plastikowymi klamrami, regulację obwodu w pasie, posiadają 4 kieszenie i boczną kieszonkę na miarkę, kolor granatowy lub niebieski, spodnie materiał 40% poliester, 60 % bawełna

- obuwie: typu trzewik, sięgające kostki, podeszwa wykonana z podwójnego, poliuretanu, olejoodporna, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, typ SB, spełniają wymagania normy EN345-1.

VI. Opis kryteriów oceny oferty

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium cena 100% .

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika do zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertę należy opracować w języku polskim.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Sposób złożenia oferty:

Oferty można składać do 20 czerwca 2018 roku do godziny 14:00 w formie elektronicznej na adres
e-mail:
zp@powiat-sanok.pl lub w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego:
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Oferta powinna być złożona na prawidłowo wypełnionym formularzu (załącznik nr 1)
w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: Oferta na
sprzedaż wraz z dostawą odzieży roboczej
w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”

W przypadku przesłania oferty drogą e-mailową w temacie należy napisać Oferta - sprzedaż wraz
z dostawą odzieży roboczej w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”.

IX. Załączniki

Wzór formularza ofertowego

X. Inne informacje:

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający
wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych.

XI. Zastrzeżenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a) do nie wyłonienia żadnego z oferentów bez podawania uzasadnienia.

b) do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu identycznych ofert.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988