IN.272.1.28.2018 - Zapytanie ofertowe na Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego pod Zamkiem Królewskim w Sanoku na dz. o nr ewid. 627”

IN.272.1.28.2018 Sanok, dnia 14.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego pod Zamkiem Królewskim w Sanoku na dz. o nr ewid. 627”.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego pod Zamkiem Królewskim w Sanoku na dz. o nr ewid. 627” z uwzględnieniem karty rejestracyjnej osuwiska Nr 18-17-110 o nr roboczym 5, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej znajdującej się w posiadaniu zamawiającego oraz wytycznych zawartych w protokole z kontroli konserwatorskiej z dnia 08-05-2018r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z tym przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie warunki postawione przez MSWiA w tym między innymi posiadać uzgodnienia Państwowego Instytutu Geologicznego oraz opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków.

CPV 71351910-5, 71320000-7, 71332000-4

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie mapy do celów projektowych + wersja elektroniczna w formacie dwg lub dxf,,

2) opracowanie koncepcji technicznej uzgodnionej z Zamawiającym,

3) obliczenia stateczności skarp z uzgodnieniem w PIG,

4) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

5) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (wszystkie branże) stabilizacji osuwiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi (w tym projekty branżowe przebudowy urządzeń obcych) wg potrzeb wraz z wymaganymi prawem decyzjami, raportami, uzgodnieniami (w tym PIG i Konserwatorem Zabytków) i zgłoszeniami, uzyskaniem przez Wykonawcę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgód wszystkich właścicieli i posiadaczy nieruchomości objętych przedsięwzięciem – 5 egz. + wersja elektroniczna,

6) przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV – 2 egz. + wersja elektroniczna,

7) kosztorys inwestorski – 2 egz. + wersja elektroniczna wraz z aktualizacją do 3 lat od pozytywnego odbioru przedmiotu umowy,

8) szczegółowe specyfikacje techniczne – 3 egz. + wersja elektroniczna,

9) uzupełniony wniosek do uzyskania pozwolenia na budowę,

10) Pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji (do 5 pobytów na budowie na wezwanie wykonawcy robót bądź inwestora).

Dla projektu budowlanego Wykonawca uzyska pozytywną decyzję Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizacje Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków oraz opinię Państwowego Instytutu Geologicznego. Wykonawca uzgodni dokumentację projektową z Zamawiającym oraz będzie dokonywał bieżącej sprawozdawczości
z postępu realizacji zamówienia.

2. Dokumentacja powinna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami a w szczególności:

1) ustawą Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126. z późn. zm.),

2) ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)

3) ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r.. poz. 519 z późn. zm.),

4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696),

5) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033),

6) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. z 2007 r. nr 121 poz. 840),

7) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462);

8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

9) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389);

10) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25 poz. 133);

11) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. nr 137, poz. 1800) z późn. zm.;

12) wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego. W związku z tym zaleca się wykorzystanie „Instrukcji i opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” – Warszawa 2008, przygotowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem w ramach środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.


3. Odbiór przedmiotu zamówienia:

3.1 Zamawiający po otrzymaniu projektu przystąpi do czynności odbioru, który zakończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub zwrotem opracowania z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru.

3.2 Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru przedmiotu wykonanego bez wad.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji przedmiotu zamówienia. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga od Wykonawców: wykazu wykonanych jak również wykonywanych usług (co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu projektu budowlanego dla potrzeb stabilizacji osuwiska o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz powinien zawierać informacje o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami. Należy wykazać dysponowanie, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 30-11-2018 r.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Michał Cyran, Marzena Jachińska tel. 13 46 529 42, 13 46 529 29, e-mail: zp@powiat-sanok.pl (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku), w godz. 7 30 – 15 30.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 25.06.2018 r. do godziny 09.40 z opisem na kopercie - Oferta na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego pod Zamkiem Królewskim w Sanoku na dz. o nr ewid. 627”.

W ofercie należy określić cenę ryczałtową brutto za całość przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem ww. dokumentacji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Miejsce składania ofert – biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku), ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r. o godz. 10.00 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - wykaz wykonanych usług wraz z referencjami poświadczającymi ich wykonanie oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. IN. A/a
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988