IN.272.1.21.2017 - Opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej

IN.272.1.21.2017 Sanok 19.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadań inwestycyjnych pn.:

1) Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+571,

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2221R Siemuszowa –Rozpucie, polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz z dojazdami w miejscowości Siemuszowa na potoku Rogatka w km 0+484

CPV 71322300-4 Usługi projektowania mostów

CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części – 2

Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+571.

Opis Stanu Istniejącego:

Nośność: 10 t

Konstrukcja: ST

Nawierzchnia pomostu: DR

Długość mostu: 31 m

Szerokość jezdni na moście: 6 m

Szerokość całkowita obiektu Mostu: 7 m

Do projektowania należy przyjąć następujące parametry:

Nośność przyjąć na obc. kl. „A”wg.PN - 85/S-10030 tj. 50 ton oraz C150 STANAG 2021

charakter obiektu: trwały

szerokości użytkowe na obiekcie:

- jezdnia 2 x 3,50m = 7,00m

- opaski bezpieczeństwa 2 x 0,50m = 1,00m

- chodniki 2 x 1,50m = 3,00m

- bariery energochłonne wg PN-EN 1317

Obiekt wykazany w protokole z weryfikacji strat powodziowych, uszkodzony w skutek powodzi mającej miejsce w dniach 15-16 maja 2014 r. Zakres uszkodzeń zawarty w protokole obejmuje: podmyte podpory mostu oraz skrzydełka przyczółku od górnej wody.

Zadanie nr 2: - Opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2221R Siemuszowa –Rozpucie, polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz z dojazdami
w miejscowości Siemuszowa na potoku Rogatka w km 0+484.

Opis Stanu Istniejącego:

Nośność: 6 t

Konstrukcja: ST

Nawierzchnia pomostu: DR

Długość mostu: 16 m

Szerokość jezdni na moście: 4,20 m

Szerokość całkowita obiektu Mostu: 5,40 m

Do projektowania należy przyjąć następujące parametry:

Nośność przyjąć na obc. kl. „A”wg.PN - 85/S-10030 tj.50 ton oraz C150 STANAG 2021

Należy uwzględnić w wycenie konieczność przeprowadzenia procedury pozyskania działek pod inwestycję

WYMAGANIA FORMALNO – PRAWNE

Dla zadań projekty budowlane należy opracować i uzgodnić w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzję ZRID dołączając do niej:

- opracowania z zakresu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby

- wyniki badań geolog. – inż. oraz geotechniczne warunki posadowienia,

- docelowy projekt organizacji ruchu i oznakowania oraz na czas realizacji robót.

Jednostka Projektowa uzyska w imieniu Zamawiającego:

- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- pozwolenie wodno – prawne;

- inne, wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia, postanowienia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

- pozwolenie na budowę/decyzję ZRID

Termin realizacji zamówienia: proszę podać proponowany termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/decyzję ZRID.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Marzena Jachińska (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku), tel. 13 46 529 42 w godz. 7 30 – 15 30 email: zp@powiat-sanok.pl

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym w terminie do dnia 28.04.2017 r. do godziny 11.00 – biuro podawcze – parter budynku lub na adres mailowy zp@powiat-sanok.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2017 r. o godz. 11.10 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988