IN.272.1.2017 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”

IN.272.1.2017

ZAMAWIAJACY:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok, Rynek 1

Tel. (013) 46 52 942,

Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Zatwierdzam

…………….…………........................................

(data i podpis)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Powiat Sanocki zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., na świadczenie usługi przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunkach:

- Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne,

- Grafika komputerowa lub aplikacje internetowe z elementami grafiki komputerowej,

- Diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego,

- Informatyka,

- Grafika komputerowa multimedialna,

- Mechatronika w edukacji.

1.2. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

1.3. Użyte terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Powiat Sanocki.

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Ogłoszenia.

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 Ogłoszenia.

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.4. Dane Zamawiającego:

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

Znak Postępowania: IN.272.1.2017

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się w/w znakiem.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 części.:

1) studia podyplomowe 3-semestralne dla 1 osoby na kierunku Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne,

2) studia podyplomowe 2-semestralne dla 2 osób z zakresu: grafika komputerowa lub aplikacje internetowe,

3) studia podyplomowe 2-semestralne dla 1 osoby z zakresu: diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego,

4) studia podyplomowe 2-semestralne dla 1 osoby z zakresu: informatyki

5) studia podyplomowe 2-semestralne dla 1 osoby z zakresu: grafika komputerowa multimedialna,

6) studia podyplomowe 3-semestralne dla 2 osób z zakresu: mechatronika w edukacji.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.2.1. Część 1 - studia podyplomowe 3-semestralne dla 1 osoby na kierunku Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne.

Opis Części 1 przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych 3-semestralnych dla 1 osoby na kierunku Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne.

Program studiów musi obejmować, co najmniej 346 godzin zajęć dydaktycznych i między innymi takie zagadnienia jak:

- fizjologia i biochemia żywienia,

- towaroznawstwo żywności,

- technologia gastronomiczna,

- żywność funkcjonalna i dietetyczna,

- suplementy diety,

- toksykologia żywności,

- normowanie żywienia,

- ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia,

- metody psychologiczne i socjologiczne stosowane w poradnictwie dietetycznym,

- etiopatogeneza i dietoterapia chorób dietozależnych oraz układanie jadłospisów technikami komputerowymi,

- udzielanie porad dietetycznych w określonych schorzeniach i ich zespołach.

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Opis Części 2 przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych 2-semestralnych dla 2 osób na kierunku grafika komputerowa lub aplikacje internetowe z elementami grafiki komputerowej.

Program studiów musi obejmować co najmniej 180 godzin zajęć dydaktycznych i między innymi takie zagadnienia jak:

- Podstawy technologii sieciowych i internetowych

- Webdesign – wprowadzenie

- Projektowanie grafiki wektorowej

- Projektowanie grafiki rastrowej

- Publikacje elektroniczne

- Interakcja w grafice komputerowej

- Języki internetowe

- Prawo komputerowe

- Marketing internetowy i e-commerce

- Programowanie po stronie klienta i po stronie serwera

- Aplikacje internetowe I

- Aplikacje internetowe II

- Programowanie na urządzenia mobilne

- Zarządzanie zespołem projektowym

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Opis Części 3 przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych 2-semestralnych dla 1 osoby na kierunku diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego.

Program studiów musi obejmować co najmniej 220 godzin zajęć dydaktycznych i między innymi takie zagadnienia jak:

- Systemy zarządzania ryzykiem zawodowym i higieną pracy w obiektach zaplecza motoryzacyjnego,

- Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe,

- Eksploatacja i diagnostyka układów zasilania paliwami alternatywnymi,

- Przepisy homologacyjne dotyczące bezpieczeństwa pojazdów,

- Modelowanie i statystyczne opracowanie wyników doświadczalnych badań diagnostycznych,

- Diagnostyka układów mechatronicznych w pojazdach samochodowych,

- Zaplecze techniczne transportu samochodowego,

- Certyfikacja i legalizacja urządzeń diagnostycznych,

- Wymagania prawno-techniczne i organizacja stacji kontroli pojazd,

- Techniki pomiarowe w diagnostyce pojazd,

- Analiza sygnałów i wnioskowanie w diagnostyce techn,

- Uprawnienia organów państwa w zakresie kontroli pojazdów samochodowych,

- Niezawodność i bezpieczeństwo urządzeń diagnostyki technicznej,

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Opis Części 4 przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na kursie kwalifikacyjnym/studiach podyplomowych 2-semestralnych dla 1 osoby na kierunku Informatyka dla nauczycieli.

Program studiów musi obejmować co najmniej 260 godziny zajęć dydaktycznych i między innymi takie zagadnienia jak:

- Wprowadzenie do informatyki,

- Oprogramowanie użytkowe i edukacyjne,

- Systemy operacyjne i sieci komputerowe,

- Algorytmika i programowanie,

- Technologie internetowe,

- Społeczne, etyczne i prawne aspekty informatyki,

- Dydaktyka przedmiotu,

- Grafika komputerowa i multimedia,

- Praktyka.

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Opis Części 5 przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych 2-semestralnych dla 1 osoby na kierunku grafika komputerowa multimedialna.

Program studiów musi obejmować co najmniej 194 godziny zajęć dydaktycznych i między innymi takie zagadnienia jak:

- Wstęp do grafiki komputerowej,

- Podstawy projektowania graficznego,

- Projektowanie grafiki internetowej,

- Grafika wektorowa,

- Identyfikacja wizualna,

- Animacja i interakcja w grafice komputerowej,

- Modelowanie geometryczne 3D,

- Animacja komputerowa 3D,

- Efekty specjalne,

- Podstawy DTP.

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Opis Części 6 przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zakup miejsca na studiach podyplomowych 3-semestralnych dla 2 osób na kierunku: Mechatronika w edukacji.

Program studiów musi obejmować co najmniej 360 godzin zajęć dydaktycznych, w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów i między innymi takie zagadnienia jak:

- Systemy CAD Architektura systemów CAD, modelowanie 3D, modelowanie powierzchniowe, tworzenie dokumentacji, symulacja jako narzędzie wspomagania projektowania.

- Mechatronika, układy i ich projektowanie.

- Teoria maszyn i mechanizmów.

- Elektronika i techniki mikroprocesorowe.

- Sensory i systemy w mechatronice.

- Sterowanie procesami z elementami sterowników PLC.

- Konstrukcja i badanie robotów.

- Inżynieria oprogramowania.

- Napędy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

- Systemy CAM (Computer Aided Machining) z elementami programowania CNC.

- Diagnostyka i niezawodność układów mechatronicznych.

- Układy dynamiczne i metrologia.

- Strategia kształcenia mechatronicznego

Studia podyplomowe mają być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA- UWAGA ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia musi zawierać się w przedziale od stycznia 2017 r. do 31 maja 2019 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów dla każdego z zadań zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do organizacji studiów podyplomowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.)

5. LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W OFERCIE

5.1 Wykonawca składa wypełniony formularz Oferty, zgodny z zał. nr 1;

5.2 Wykonawca składa oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez niego za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wskazanych w pkt. 4 ogłoszenia o zamówieniu

6. INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU Z EFS.

Zamówienie jest współfinansowane z EFS.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (email zp@powat-sanok.pl ), faksem (nr faksu 13 46 52 988) lub pisemnie.

7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty.

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wyznaczonym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Bartosz Mrugała, nr telefonu 13 46 52 942, e-mail zp@powiat-sanok.pl .

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12.1 Ogłoszenia.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

10.3 Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym w następujący sposób: OFERTA IN.2721.1.2017 Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” – nie otwierać przed dniem 9 lutego 2017 roku, do godz. 1220”.

10.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - UWAGA WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). do godziny 1200 do dnia 9 lutego 2017 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.2 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (parter, pok. 57) o godzinie 1220 w dniu 9 lutego 2017 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.3 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

12.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kalkulacji własnej.

12.2 Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, wynikające z wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.

12.3 Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za właściwa cenę podaną słownie.

12.4 Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w ofercie musi już uwzględnić ich wartość w ostatecznej cenie oferty.

12.5 Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.

13. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu.

14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem.

14.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy w terminie wyznaczonym prze Wykonawcę.

14.3 Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-sanok.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na wskazanej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia

15. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ilość części: 6.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988