IN.272.1.20.2017 - zakup 40 licencji dostępowych CAL na użytkownika dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 R2

IN.272.1.20.2017 Sanok, 18.04.2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiat Sanocki zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na sprzedaż 40 licencji dostępowych CAL na użytkownika dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 R2.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 1) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres E-mail: zp@powiat-sanok.pl do dnia 21.04.2017 r. do godz. 13 00.

Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Opis warunków zamówienia

CPV: 48620000-0 - Systemy operacyjne

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: 40 licencji dostępowych CAL na użytkownika dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 R2

2. Miejsce dostawy.

Starostwo Powiatowe w Sanoku

ul. Rynek 1,

38-500 Sanok

3. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin do 14 dni od dnia podpisania umowy.

4. Termin płatności:

Wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Wypełnioną ofertę ( załącznik nr 1) należy złożyć – w formie elektronicznej na adres E-mail: zp@powiat-sanok.pl do dnia 21.04.2017 r. do godz. 13 00.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988