IN.272.1.18.2017 Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego położonego w Sanoku przy ul. Szopena 5

IN.272.1.18.2017 Sanok, dn. 11.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego, położonego w Sanoku przy ul. Szopena 5.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego położonego w Sanoku przy ul. Szopena 5, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe,

- uzupełnienie tynków wewnętrznych,

- odnowienie powłok malarskich,

- wykonanie posadzek z paneli oraz wykładzin,

- wymiana drzwi wewnętrznych.

CPV 45400000-1, 45432130-4, 45442100-8

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 60 dni od daty podpisania umowy.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Marzena Jachińska tel. 013 46 529 42, (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku), w godz. 7 30 – 15 30.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 24.04.2017 r. do godziny 13.00 z opisem na kopercie - Oferta na wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Szopena 5.

W ofercie należy określić cenę ryczałtową brutto za całość zakresu robót objętych przedmiarem.

Miejsce składania ofert – biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2017 r. o godz. 13.10 w pok. Nr 57, otwarcie ofert jest jawne.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988