III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki MERCEDES 420 SEL

Sanok 16.04.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Sanockiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu osobowego marki MERCEDES 420 SEL

1. Oznaczenie przedmiotu sprzedaży:

· Przedmiotem licytacji jest samochód osobowy MERCEDES 420 SEL

· Nr rejestracyjny – G232WBJ

· Nr identyfikacyjny (VIN) – WDB1260352A495777

· Rok produkcji 1989

· Rodzaj silnika – B-8 cylindrowy V8 SOHC

· Pojemność silnika/Moc – 4196 /165 KW

· Skrzynia – Automatyczna 4 biegowa

· Kierownica po prawej stronie

Stan techniczny pojazdu:

· Brak kluczyka do samochodu (uniemożliwia zbadanie stanu technicznego podzespołów, ciągłości połączeń, sprawności podzespołów),

· stan powypadkowy (uszkodzona strona boczna tylna lewa oraz tył i w mniejszym stopniu przód),

· blacharka szpachlowana i lakierowana lakierem bezbarwnym,

· pojazd nie nadaje się do rejestracji.

Pojazd nabyty przez Powiat Sanocki w drodze orzeczenia sądowego o przepadku pojazdu.

2. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2018 roku o godzinie 10.00, sala 40, III piętro w Starostwie Powiatowym w Sanoku przy ulicy Rynek 1.

3. Cena wywoławcza brutto wynosi:

2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

4. Miejsce i termin oględzin:

Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży na parkingu przy ul. Lipińskiego 224 A (FHU SAN GLASS Andrzej Skulich) od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 15:00 po wcześniejszym umówieniu się z Panem Andrzejem Skulichem tel. 13 46 341 66,
kom. 601 921 720.

5. Wadium:

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % (tj. 200,00 zł. słownie: dwieście pięćdziesiąt zł) ceny wywoławczej na konto Zamawiającego:

69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 Bank: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2018 r. roku do godziny 9:00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, którego wadium dotyczy tj.: MERCEDES 420 SEL.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone, natomiast wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

· żaden z uczestników aukcji nie zaoferował, co najmniej ceny wywoławczej

· uczestnik, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy

6. Przebieg przetargu nieograniczonego (licytacji):

a) Przetarg odbywa się ustnie,

b) wylicytowana stawka stanowić będzie kwotę zakupu przedmiotowego mienia,

c) przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny wywoławczej,

d) wysokość postąpienia wynosi minimum 100,00 złotych,

e) stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą,

f) uczestnicy przetargu zgłaszają coraz wyższe stawki, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego przetarg ustny i braku dalszych zgłoszeń,

g) przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę,

h) przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę i siedzibę firmy, która zaoferowała najwyższą cenę i wygrała przetarg,

i) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.

7. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Pani Lucyna Sterzel tel. 13 465 29 20 - informacje dotyczące przedmiotu aukcji.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988