I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Sanockiego

działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2018, poz. 121) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Sanockiego

I. Oznaczenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Sanoku obręb Olchowce, oznaczona w operacie ewidencji gruntów

i budynków jako działka nr 58/154 o pow. 0,4331 ha, objęta księgą wieczystą KS1S/00065892/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Sanoku V Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 58/154 położona jest na terenie dawnej jednostki wojskowej. W części południowo-zachodniej zabudowana murowanym budynkiem garażowo-magazynowym o pow. użytkowej 359,35 m2 .

II. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu

położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa uchwalonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego 2004r, zmienionego Uchwałą Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013r., nieruchomość oznaczona działką nr 58/154 położona jest w obszarze oznaczonym na załączniku graficznym symbolem –

„ 5U - Teren zabudowy usługowej”.

III. Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku , przy ulicy

Kościuszki 36, pokój 24

Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu wynosi 358.000,00 zł

(słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Wadium wynosi 35.800,00 zł. ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych.)

Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości na konto Powiatu Sanockiego Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 prowadzone

w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu były najpóźniej w dniu 30 marca 2018r.

Komisja przetargowa 3 dni przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium zostanie :

- zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium

wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra - jednak nie

później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cenę nieruchomości, ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest obowiązany wpłacić dwa dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży, na konto Powiatu Sanockiego Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Sanockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

IV. Informacje dodatkowe

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty a reprezentant osoby prawnej dokument stwierdzający prawo do jej reprezentowania.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24, telefon ( 013) 4657612.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu Sanockiego może odwołać ogłoszony przetarg.

Podanie do publicznej informacji następuje w drodze :

- zamieszczenia na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego przy

ul. Rynek 1 i przy ul. Kościuszki 36 w Sanoku

- opublikowanie na stronie internetowej urzędu – (www.powiat-sanok.pl)

i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku –

www.bip.powiat-sanok.pl


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988