GN-II.273.3.14.2019 - wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonego w Zagórzu, obręb Dolina oznaczonej obecnie w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 803

Sanok 2019.09.17

GN-II.273.3.14.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starosta Sanocki kieruje zapytanie- o cenę brutto - wykonania prac związanych ze sporządzeniem operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonego w Zagórzu, obręb Dolina oznaczonej obecnie w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 803 ( dawniej działka oznaczona Nr 183/3 ).

Powyższa wycena jest zlecana w celu ustalenia odszkodowania za zmniejszenie wartości tej nieruchomości na skutek wydania decyzji PPRN w Sanoku z dnia 14.12.1971r. znak: L.WSW.II-60/28/71 o zezwoleniu na budowę linii energetycznej wysokiego napięcia. Wycena ma być wykonana według stanu nieruchomości z dnia 14.12.1971r.

CPV 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

CPV 71319000-7 - Usługi biegłych

CPV 70120000-8 - Kupno i sprzedaż nieruchomości

Zalecenia:

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zainteresowane strony o terminie oględzin wycenianej nieruchomości.

Zamawiający w ramach zlecenia zapewnia wyrysy z map i wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Wykonawca we własnym zakresie winien dołączyć do operatu, badanie ksiąg wieczystych oraz informację z planu MPO Zagospodarowania Przestrzennego lub studium zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działek.

Opis kryteriów oceny oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: kryterium cena 100% .

Termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertę należy opracować w języku polskim.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Oferta do sprawy GN-II.273.3.14.2019” należy złożyć do dnia 25.09.2019r. do godz.1000 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1.

Wybrany oferent zostanie zaproszony do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zastrzeżenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a) do nie wyłonienia żadnego z oferentów bez podawania uzasadnienia.

b) do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu identycznych ofert.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988