Dostawa samochodu typu minibus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku. IN.272.7.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu minibus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Domu Kultury w.

Dostawa jednego fabrycznie nowego nieużywanego samochodu typu minibus wyprodukowanego w roku 2011 lub 2012, zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 04.06.2012 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Rynek 1, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Termin składania ofert upływa w dniu 14 marzec 2012r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2012r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pok. Nr 40)

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988