Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012. IN.272.18.2012

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012

CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

Wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

1. Typ włókna: monofil

2. Skład chemiczny włókna: polietylen

3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki

- siatki do bramek – 2 sztuki

2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

- 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa:

- podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

technologia układania nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

- wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach – 2 sztuki

- wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki

- siatka do siatkówki – 1 sztuka

2.3. Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

2.4. Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

2.5. Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6 stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6:

· na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

· na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy – wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2.7 Budowa budynku sanitarno-szatniowego

Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowe

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 4 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Powiat Sanocki 38-500 Sanok ul. Rynek 1 biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku) w terminie do dnia 08.06.2012 roku, godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Sanoku, ul. Rynek 1, pok. Nr 40 (III piętro) dnia 08.06.2012 roku, godz.12.00

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988