Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku IN.272.13.2012

„Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku”.

CPV 45212225-9, 45212200-8, 45100000-8, 45223000-6, 45262300-4, 45223100-7, 45262310-7, 45262311-4, 45262500-6 45111200-0,45400000-1, 45331100-7, 45232150-8, 45231300-8, 45300000-0, 45331000-6, 45310000-3, 45232130-2,

Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku. Budowa obejmuje budowę hali sportowej z łącznikiem i zapleczem technicznym. Wymiary pola gry 19,0m x 36,0m, widownia mieszcząca 169 miejsc, 10 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia zabudowy 1139,84m2, powierzchnia użytkowa 1140,50m2, kubatura 11398,40m3

Budynek parterowy z kondygnacją techniczną (wentylatornia, kotłownia - pow. użytkowa 80,66m2) nad częścią zaplecza, część zaplecza (szatnie uczniów) jako przebudowa istniejących pomieszczeń.

w zakresie zgodnym z przedmiarem robót i opisem technicznym, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 5).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiary robót. Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe to takie, które spełniają łącznie przesłanki: nie są objęte niniejszym zamówieniem, nie przekraczają 50% wartości niniejszego zamówienia (realizowanego), niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, ich wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od niniejszego zamówienia wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie niniejszego zamówienia będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy).

Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi. Jeśli na etapie realizacji robót wykonane przez wykonawcę prace, będą zgodne z dokumentacją projektową, ale niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi – Wykonawca pokryje koszty realizacji prac mających na celu doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami. Wykonawca nie będzie miał w tym względzie roszczeń do Zamawiającego. Powyższe ryzyko należy uwzględnić kalkulując cenę oferty.

Wszelkie niejasności dotyczące rozwiązań projektowych Wykonawca samodzielnie wyjaśniać będzie z właściwym projektantem oraz inspektorem nadzoru.

Podane w opisach – w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty a przed zawarciem umowy przekaże Zamawiającemu uzupełniony harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót, stanowiący załącznik do umowy. Płatność oraz wysokość faktur za realizację robót odbywać się będzie oraz zostanie ustalona zgodnie z w/w harmonogramem, zatwierdzonym przez kierownika robót, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2014 r.


Termin składania ofert: 08.06.2012 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 08.06.2012 r. godz. 10:00
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988