Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent księgowy w Powiatowym Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego

POWIATOWE CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU SANOCKIEGO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko urzędnicze - samodzielny referent księgowy
( nazwa stanowiska pracy )

Liczba etatu - 1 etaty

Wymiar etatu - 1 całe etaty

Miejsce wykonywania pracy - Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego Sanok, ul. Jagiellońska 22

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz obywatele innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku:

wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości,

lub

wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 4-letnia praktyka w księgowości

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

b) znajomość przepisów prawa pracy, Karty Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych i podatkowych,

c) znajomość programów księgowych (preferowana znajomość programu Vulcan finanse na platformie v-edukacja).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowanie dla dyrektorów danych niezbędnych do opracowania projektów budżetu,

b) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu jednostki oraz ZFŚS,

c) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,

d) naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i jego aktualizacja,

e) systematyczne i chronologiczne księgowanie operacji finansowych,

f) rozliczanie projektów unijnych,

g) terminowe regulowanie zobowiązań i dokonywanie przelewów bankowych,

h) bieżąca analiza wykonania planu finansowego szkół w zakresie zadań statutowych,

i) dokonywanie wpisów dokumentów i pism przychodzących i wychodzących w książce ewidencji,

j) archiwizacja dokumentów,

k) śledzenie zmian w przepisach prawa oraz ich interpretacji,

l) współpraca z dyrektorami szkół,

m) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia - zaświadczenie),

e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,

f) kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw obywatelskich,

h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracą na wskazanym stanowisku,

i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego,

j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.),

k) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych j.t. (Dz. U. z 2016 r poz. 902 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 maja 2017r. do godz. 1500

Na adres:

Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych
Powiatu Sanockiego

ul. Jagiellońska 22 (sekretariat)
38-500 Sanok

z dopiskiem na kopercie „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent księgowy w PCOJOPS”.

Aplikacje które wpłyną do PCOJOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Powiatowym Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 4652970.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu, praktycznego sprawdzenia umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988