Ogłoszenie o naborze na stanowiska Animatorów Sportu

Ogłoszenie

Powiat Sanocki ogłasza nabór na stanowiska:

1. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15
2. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK działającego przy I LO w Sanoku, ul. Zagrody 1

w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada/31 grudnia 2016r.
w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.

Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 8 lub 9 miesięcy: od 01.04.2016 – 30.11.2016/31.12.2016

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – 80 lub 160 godzin

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu


I. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


II. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji,

2) Przygotowanie pedagogiczne,

3) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.),

 • działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,

 • włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego,

 • współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,

 • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,

 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,

 • realizacja zadań Animatora zgodnie z zatwierdzonym Programem Ministra Sportu i Turystyki pn. „Lokalny Animator Sportu” na rok 2016,

 • dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu,

 • nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”,

 • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,

 • doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,

 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.


Sposób i termin składania ofert:

1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 17 marca 2016 roku (czwartek) do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1 (pokój nr 1) z dopiskiem „Animator Sportu na obiekcie ORLIK przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku” lub z dopiskiem „Animator Sportu na obiekcie ORLIK przy I LO w Sanoku”

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumentów nie odsyłamy.

4) Wszystkie załączniki są dostępne w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, pok. 58, parter budynku Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Powiatu Sanockiego (www.powiat-sanok.pl) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jako załącznik do ogłoszenia.

5) Informacja o wyniku naboru zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wyłonionych kandydatów będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

6) Informacji o naborze udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. 013 46 52 938/931.


Informacje dodatkowe:

1. Informacje na temat programu „Lokalny Animator Sportu” dostępne są na stronie internetowej MSIT - https://bip.msit.gov.pl/download/2/6403/Decyzja-ProgramSportWszystkichDzieci.pdf

2. Powiat Sanocki zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki lub zmiany dotychczasowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

3. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dopuszcza się podpisanie umowy jedynie na część realizowaną przez Powiat (80 godz. w przypadku 1 Animatora na obiekcie lub po 40 godz. w przypadku 2 Animatorów na obiekcie).


Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys (CV)

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich

4. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, listy referencyjne (jeśli dotyczy),

5. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy),

6. Załącznik nr 1 – oferta

7. Załącznik nr 2 – oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

8. Załącznik nr 3 - program działań „Animatora”

Wymagane załączniki należy wypełnić komputerowo.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988