Nabór na stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń w PCPR

Nabór na stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Liczba etatu – 1 etat

Wymiar etatu1/2 etatu (umowa na czas określony)

Miejsce wykonywania pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku,

ul. Jezierskiego 21

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń

1. Do naboru może przystąpić kandydat, który:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią

2. Informacja o warunkach pracy :

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, w pomieszczeniach przy stałym sztucznym oświetleniu oraz z dopływem dużej ilości informacji i gotowości do odpowiedzi.

3. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie

- posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia

4. Wymagania dodatkowe:

- znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne, oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów WORD, EXCEL)

- umiejętność organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole

5. Zakres odpowiedzialności:

1) Prowadzenie działalności przypisanej do właściwości PCPR.

2) Kulturalna i terminowa obsługa wszystkich mieszkańców powiatu w zakresie spraw objętych działalnością PCPR.

3) Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Dyrektora.

4) Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady, Zarządu Powiatu oraz z innych przepisów szczegółowych wynikających z ustaw i rozporządzeń.

5) Sporządzanie sprawozdawczości i innych prac statystycznych oraz przekazywanie ich właściwym organom.

6) Usprawnianie metod i form organizacji w celu poprawy funkcjonowania PCPR.

7) Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków skierowanych przez Dyrektora.

8) Współpraca z innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu działania PCPR.

9) Współpraca z Główną Księgową w zakresie utrzymania dyscypliny budżetowej i realizacji wymogów ustawy o finansach publicznych.

10) Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej.

11) Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych.

12) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.

6. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

- Podpisane CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- oświadczenie kandydata, że posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – referent do spraw świadczeń w PCPR w Sanoku” należy składać osobiście w siedzibie PCPR w terminie : do dnia 31 grudnia 2012r. ( decyduje data wpływu)

lub przesłać na adres :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Jezierskiego 21 38-500 Sanok

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

Po upływie terminu do złożenia dokumentów komisja konkursowa powołana przez Dyrektora zaprosi:

- w przypadku gdy liczba aplikacji spełniających wymagania formalne będzie większa od 5, na napisanie testu,

- w przypadku gdy liczba aplikacji spełniających wymagania formalne będzie mniejsza lub równa 5, na rozmowę kwalifikacyjną .

O dacie i miejscu spotkania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (013-46-46-580)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Sanoku

Jan Paszkiewicz

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988