Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitala Specjalistycznego w Sanoku

SP ZOZ NK 103/ 213 /17 Sanok, dnia 16 listopada 2017 r


Ogłoszenie o konkursie


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

- Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

- Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami /Dz.U. Nr 151 poz. 896/ z późn. zm. proszeni są o nadsyłanie ofert wraz z dokumentami określonymi w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz.U. z 2012 r. poz. 182./ w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia , pod adresem : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok.

Koperty z ofertami prosimy opatrzyć adnotacją „ Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału …..................................„ oraz swoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są dostępne w siedzibie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

O miejscu oraz terminie konkursu, który odbędzie się w ciągu 60 dni od upływu terminu do zgłaszania ofert kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.”

Ogłoszenie ukazało w dniu 16.11.2017 r.
Termin do zgłaszania ofert upływa z dniem 30.11.2017 r.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988