Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko Inspektora ds. księgowości w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9 /2017
Kierownika Centrum Integracji
Społecznej w Sanoku
z dnia 7 listopada 2017r.OGŁOSZENIE O NABORZE

KIEROWNIK

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W SANOKU

OGŁASZA

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

- STANOWISKO INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

e) spełnia poniższe warunki :

· ukończyła studia wyższe z zakresu : finanse, ekonomialub rachunkowość,

· posiada co najmniej 6 - letnią praktykę zawodową, w tym co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub w jednostkach budżetowych jst,

· posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

a) znajomość przepisów prawa, m.in.:

· ustawy o samorządzie powiatowym,

· ustawy o pracownikach samorządowych,

· ustawy o finansach publicznych,

· ustawy o rachunkowości,

· ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

· przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

· przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

· przepisów Ordynacji podatkowej.

b) dobra organizacja pracy własnej, systematyczność,

c) biegła obsługa komputera i programów biurowych,

d) umiejętność obsługi oprogramowania księgowego i księgowo-płacowego, znajomość programu QNT, umiejętność obsługi programu Płatnik ZUS,

e) samodzielność, kreatywność, dokładność, dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, komunikatywność, odpowiedzialność.

f) mile widziane dodatkowe ( nie wymienione wyżej ) uprawnienia przydatne na zajmowanym stanowisku.


3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) obsługa finansowo- księgowa Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach, rozliczenia dotacji celowych,

b) bieżące prowadzenie ksiąg CIS, księgowanie wydatków budżetowych,

c) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

d) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych w porozumieniu z kierownikiem CIS,

e) prowadzenie spraw pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku,

f) prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej ZFŚS.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,

b) wymiar zatrudnienia: pełny etat,

c) praca administracyjno – biurowa,

d) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godziny dziennie.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń) oraz dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (np. opinie, referencje),

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

i) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego,

j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.),

k) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 listopada 2017r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze

– stanowisko inspektora ds. księgowości

w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” na adres:

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

ul. Stróżowska 16

38-500 Sanok

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-sanok.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Stróżowska 16 w Sanoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2016r., poz.922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.902 ze zm.)”.

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kierownik

Centrum Integracji Społecznej

Marian Lorenc

Sanok, dnia 7 listopada 2017r.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988