Specjalista ds. pozyskiwania środków finansowych

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

na wolne stanowisko pomocnicze Specjalisty ds. pozyskiwania środków finansowych

Centrum Integracji Społecznej

ul. Stróżowska 15

38 –500 Sanok

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze – Specjalisty ds. pozyskiwania środków finansowych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - 1/3 etatu

Miejsce wykonywania pracy - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

1. Wymagania niezbędne:

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

2) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( świadczenie kandydata),

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4) wykształcenie wyższe lub średnie

5) posiada nieposzlakowaną opinię,

2. Wymagania dodatkowe:

2.1. Wiedza z zakresu :

1) pozyskiwania funduszy,

2) wypełniania dokumentacji aplikacyjnej,

3) Programów Operacyjnych UE

4) Posiada certyfikat zarządzania projektem zgodnie z metodą Prince 2.

2.2. Wymagane cechy osobowe:

1) umiejętność podejmowania decyzji,

2) przedsiębiorczość,

3) uczciwość,

4) kreatywność,

5) innowacyjność,

6) komunikatywność,

7) samodzielność.

2.3 Wymagane umiejętności:

1) znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel.

2) umiejętność negocjacji,

3) umiejętność nawiązywania kontaktów.

3. Zakres zadań:

1) wstępna ocena szans i możliwości dotacyjnych firmy,
2) analizę rynku pod kątem dostępności i możliwości pozyskania dofinansowania,
3) dobór programów zgodnych z celami i misją firmy,
4) przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu,
5) prowadzenie dokumentacji, harmonogramów, redagowanie pism, sprawozdań,
6) kontrolę realizacji projektu,
7) rozliczanie projektów i dotacji.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-CV,

-list motywacyjny,

-kopia dowodu osobistego,

-kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wykształcenie,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Zasady rekrutacji :

Wyboru kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej ( która może obejmować, rozmowę kwalifikacyjną, test psychologiczny, test kwalifikacyjny).

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :

Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Specjalisty ds. pozyskiwania środków finansowych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w terminie : od dnia 02 października 2012r. do dnia 15 października 2012r. ( decyduje data wpływu do Starostwa )

lub przesłać na adres :

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Rynek 1,

38 – 500 Sanok

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 października 2012r. decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku .

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988